PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ, SIGNATURA I REGISTRE DE CONVENIS  EN MATÈRIA D'ESTUDIS DE POSTGRAU

El Servei de Postgrau ha elaborat un protocol per a la signatura dels diferents convenis que cada vegada amb més freqüència aconsella la pràctica docent i investigadora –de col•laboració interuniversitària o amb entitats, desenvolupament de títols conjunts, de títols múltiples, pràctiques, mecenatge... El propòsit és facilitar els tràmits normatius en compliment de la legalitat, i contribuir així a la col•laboració interuniversitària i amb altres entitats.

1. PROPOSTA. El procés s'inicia a proposta de la direcció del MU o programa de doctorat, de la Fundació Universitat Empresa-ADEIT o de les persones responsables dels títols propis, davant aquest Servei de Postgrau.

2. ACORD DE L'ORM. Si la proposta és viable, es tramet a aquest Servei de Postgrau l'ACORD escrit de l'òrgan responsable del títol (centre, institut o departament).

3. ELABORACIÓ DEL TEXT. La negociació de les clàusules és responsabilitat de la persona responsable del títol, o persona que delegue, assessorada, si així ho estima oportú, pel personal d'aquest Servei de Postgrau. El Servei disposa de MODELS de convenis que, d’acord amb la normativa, tenen l’objectiu de facilitar la negociació de les clàusules entre les parts.

4. INFORME JURÍDIC. Una vegada acordat el text entre les parts, el Servei de Postgrau en sol•licita informe a l’Assessoria Jurídica. Les seues recomanacions i suggeriments han de ser incorporats al text. Altrament, cal justificar la negativa a incorporar aquestes esmenes.

5. APROVACIÓ EN CONSELL DE GOVERN. Una vegada incorporades les correccions i/o recomanacions de l'Assessoria Jurídica, si n’hi ha, el Servei de Postgrau cursa la sol•licitud d’autorització del conveni al Consell de Govern.

6. SIGNATURA. El Vicerectorat d'Estudis de Postgrau formalitza el protocol de la signatura dels documents originals, que s'inicia preferentment amb la del rector de la UV.
Acabada la ronda de signatures, el Servei ho notifica a la persona responsable del conveni.

7. REGISTRE. Una vegada rebut l'exemplar original corresponent a la UV, el Servei sol•licita en Registre General el seu arxiu i registre en PACTUM.

Els convenis en matèria de màster i doctorat que gestiona el Servei de Postgrau inclouen diferents tipologies:
- Cotuteles doctorals.
- Titulacions conjuntes (màster i doctorat).
- Programes de doble titulació (PDT).
- Col·laboració docent amb altres universitats.
- Col·laboració amb entitats externes -tant en títols propis, com en títols oficials, amb contingut econòmic i/o acadèmic.

A fi de facilitar el procés d'elaboració i signatura, el Servei disposa de diversos models, disponibles a petició de la persona o persones proponents.

L'idioma utilitzat en els convenis és obligatòriament el castellà i/o el valencià. En els casos de participació d'entitats estrangeres, i sempre que aquestes ho requerisquen, la versió en castellà i/o en valencià s'ha d’acompanyar d'una altra o altres en l'idioma que aquesta o aquestes institucions disposen.

Contacte: Ana.Maria.Yuste@uv.es