La superació de les activitats transversals la determinarà el professorat d'acord amb els criteris específics que es comunicaran al/a la doctorant/a en l'inici de cada edició.

El professorat comunicarà al/la estudiant/a la seua calificació acadèmica, que podrà ser de APTE o NO APTE. Si necessita realitzar alguna comprovació durant el curs acadèmic, haurà de dirigir-se al SFPIE. Una vegada finalitzada la totalitat dels cursos oferits en cada curs acadèmic, durant el mes de juliol, es traslladarà la informació a l'expedient de l'Escola de Doctorat.