• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Instruccions per a l'adaptació

Com demanar la teua adaptació:

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Geografia (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Geografia d'Europa Troncal Formació bàsica Introducció a la geografia i el medi ambient
    Formació bàsica Geografia d'Europa
Cartografia General Troncal Formació bàsica Cartografia I
    Obligatori Cartografia II
Introducción a la Geografia Física Troncal Formació bàsica Introducció a la geografia física
Geografia Rural Troncal Obligatori Espais rurals
Tècniques Estadístiques en Geografia Troncal Formació bàsica Estadística
Climatologia Troncal Obligatori Climatologia
Introducció a la Geografia Humana Obligatori Formació bàsica Introducció a la geografia humana
Tècniques de Representació en Geografia Obligatori Obligatori Pràctiques de camp per a l'anàlisi territorial i mediambiental
Geografia d'Espanya Troncal Formació bàsica Història general d'Espanya
    Obligatori Geografia d'Espanya
Geomorfologia Obligatori Obligatori Geomorfologia I: la formació del relleu
    Obligatori Geomorfologia II: processos, formes i sistemes
Geografia de la Població Obligatori Formació bàsica Principis d'economia ambiental
    Obligatori Geografia de la població
Biogeografia Obligatori Obligatori Biogeografia
Geografia Urbana Troncal Obligatori Espais urbans
Geografia del País Valencià Obligatori Formació bàsica Història contemporània universal
    Obligatori Geografia del País Valencià
Hidrologia Obligatori Obligatori Hidrologia
Geografia Econòmica Obligatori Obligatori Geografia econòmica
Ordenació del Territori Troncal Obligatori Ordenació del territori
    Obligatori Mètodes i instruments de planificació
Acció Antròpica en el Medi Natural Troncal Optatiu Canvis ambientals: escales i processos
Teoria i Història de la Geografia Troncal Optatiu La construcció del paisatge
Planificació i Gestió d'Espais Rurals i Urbans Troncal Optatiu Planificació d'espais urbans i rurals
Interpretació del Medi Físic: Mapes i Tècniques Obligatori Obligatori Anàlisi integrat del medi natural
Riscos Naturals Troncal Obligatori Riscos ambientals
Planificació d'Infrastructures i Serveis Troncal Optatiu Desenvolupament local sostenible