• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Diplomat en Educació Social(Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Bases Diferencials de l'Educació per la Diversitat Optatiu Optatiu Atenció a la diversitat
Orientació Ocupacional en Educació Social Optatiu Optatiu Orientació ocupacional
Educació de Persones Adultes Optatiu Optatiu Educació de persones adultes
Conceptes Bàsicsd'Intervenció Social Optatiu Obligatori Administració social i sistemes de benestar
Cooperació per al Desenvolupament i Educació Optatiu Optatiu Cooperació al desenvolupament i l'educació
Educació Internacional Optatiu Obligatori Educació internacional
Pedagogia Gerontològica Optatiu Optatiu Pedagogia de les persones majors
Tècniques No Estandarditzatsde Recollida d'Informació Optatiu Obligatori Mètodes de recollida d'informació en educació
Metodologia Avaluativa de Programes d'Intervenció Optatiu Obligatori Avaluació de programes i institucions socioeducatives
Bases Diagnòstiques de l'Educació Social Optatiu Optatiu Diagnòstic i atenció socioeducativa a la diversitat
Iniciatives i Models de Política Juvenil Optatiu Optatiu Iniciatives i models de política juvenil
Pedagogia Familiar Optatiu Obligatori Família i menor
Educació Socioambiental Optatiu Optatiu Educació per a la sostenibilitat
Educació de Joves Optatiu Obligatori Cultures juvenils i espais d'experiència educativa
    Optatiu Cultures juvenils i espais d'experiència educativa
Formació per a la Inserció Sociolaboral Optatiu Obligatori Reptes educatius de la precarització
    Optatiu Reptes educatius de la precarització
Fonaments Històrics, Polítics i Comparats de l'Educació Social Obligatori Obligatori Educació social comparada
    Obligatori Política de l'educació social
    Formació bàsica Fonaments històrics de l'educació
Didàctica General Troncal Formació bàsica Didàctica i organització educativa
Psicologia del Desenvolupament Troncal Formació bàsica Psicologia del desenvolupament en educació
Psicologia Social i de les Organitzacions Troncal Obligatori Psicologia social
Sociologia i Antropologia Social Troncal Formació bàsica Sociologia i antropologia social
Educació Permanent Troncal Formació bàsica Teoria de l'educació
Elaboració de Programes Didàctics en l'Àmbit Comunitari Obligatori Obligatori Educació, participació social, desenvolupament comunitari i inclusió
Organització i Gestió d'institucions Socioeducatives Obligatori Obligatori Organització i direcció d'institucions socioeducatives
Intervenció Educativa sobre Problemes Fonamentalsde Desadaptació Troncal Obligatori Intervenció educativa en processos d'adaptació social
    Optatiu Pedagogia per a la inclusió social
PràcticumI Troncal Obligatori Pràctiques externes. Pràcticum I. Coneixement de contextos socioeducatius
Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació Troncal Optatiu Tecnologies i estratègies en la comunicació socioeducativa
Bases Metodològiques de la Investigació Educativa Obligatori Formació bàsica Iniciació a la investigació en educació
Pràcticum II Troncal Obligatori Pràctiques externes. Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatius
Programes d'Animació Sociocultural Troncal Obligatori Programes d'acció sociocultural i educativa