• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Adaptació al Grau en Ciències Ambientals

  •  

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

LLicenciat en Ciències Ambientals Pla 2001

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Biologia Obligatori Formació bàsica Biologia
Biologia Troncal    
Botànica Obligatori Formació bàsica Botànica
Bases Físiques del Medi Ambient Obligatori Formació bàsica Física
Bases Físiques del Medi Ambient Troncal    
Geologia Física Obligatori Formació bàsica Geologia
Geologia Física Troncal    
Fonaments Matemàtics per a l'Estudi del Medi Ambient Troncal Formació bàsica Matemàtiques I
Estadística Troncal Formació bàsica Matemàtiques II
Bases Químiques del Medi Ambient Obligatori Formació bàsica Química
Bases Químiques del Medi Ambient Troncal    
Població i Territori Obligatori Formació bàsica Societat, població i territori
Medi Ambient i Societat Obligatori    
Medi Ambient i Societat Troncal    
Zoologia Obligatori Formació bàsica Zoologia
Administració i Legislació Ambiental Obligatori Formació bàsica Dret ambiental i administració pública
Administració i Legislació Ambiental Troncal    
Ecologia Obligatori Obligatori Ecologia
Ecologia Troncal    
Edafologia Obligatori Obligatori Edafologia
Contaminació Atmosfèrica Troncal Obligatori Avaluació de la contaminació ambiental
Contaminació Marina Optatiu    
Bases de l'Enginyeria Ambiental Obligatori Obligatori Fonaments d'enginyeria ambiental
Bases de l'Enginyeria Ambiental Troncal    
El Medi Geograficofísic Obligatori Obligatori Geografia física
El Medi Geograficofísic Troncal    
Hidrologia Optatiu Obligatori Hidrologia continental i marina
Meteorologia i Climatologia Troncal Obligatori Meteorologia i climatologia
Microbiologia Ambiental Obligatori Obligatori Microbiologia ambiental
Sistemes d'Informació Geogràfica Obligatori Obligatori Sistemes d'informació geogràfica
Sistemes d'Informació Geogràfica Troncal    
Toxicologia Ambiental i Salut Pública Troncal Obligatori Toxicologia ambiental i salut pública
Economia Aplicada Troncal Obligatori Economia i medi ambient
Organització i Gestió de Projectes Troncal Obligatori Elaboració i gestió de projectes
Avaluació de l'Impacte Ambiental Troncal Obligatori Avaluació d'impacte ambiental
Gestió de Conservació de Recursos Naturals Troncal Obligatori Gestió i conservació de sòls i aigües
Gestió de Conservació de Recursos Naturals Troncal Obligatori Gestió i conservació d'espècies i hàbitats
Ordenació del territori i Medi Ambient Troncal Obligatori Ordenació del territori
Tècniques Instrumentals en el Control Ambiental Optatiu Obligatori Tecnologies per al control de la contaminació
Tractament de Residus Obligatori    
Gestió Ambiental de l'Empresa Optatiu Optatiu Gestió ambiental en l'empresa
Energies Renovables Optatiu Optatiu Gestió energètica. Energies renovables
Contaminació Industrial Optatiu Optatiu Prevenció de la contaminació industrial
Metodologia de l'Anàlisi Química Obligatori Optatiu Tècniques d'anàlisi en química ambiental