• Consulta l'oferta de graus
 • CE1: Domini dels coneixements generals bàsics a la branca de ciències.
 • CE2: Ser conscient de les dimensions temporals i espacials dels processos ambientals.
 • CE3: Capacitat de planificar, dissenyar, desenvolupar i coordinar projectes ambientals.
 • CE4: Capacitat per integrar les evidències experimentals trobades en els estudis de camp i/o laboratori amb els coneixements teòrics.
 • CE5: Capacitat de planificació, gestió, conservació i restauració del medi natural.
 • CE6: Capacitat d'avaluar l'impacte ambiental de projectes, plans i programes, i coneixement per a l'elaboració i l'execució d'estudis d'impacte ambiental.
 • CE7: Coneixement dels principis bàsics sobre ordenació i gestió del territori.
 • CE8: Coneixement dels principis del desenvolupament sostenible i de la seua incorporació en l'àmbit socioeconòmic.
 • CE9: Utilitzar i desenvolupar instruments d'economia ambiental i ecològica, incloent-hi la identificació i la valoració dels costos ambientals.
 • CE10: Coneixement dels sistemes de gestió mediambiental homologats.
 • CE11: Coneixement de les tècniques de prevenció i control de la contaminació.
 • CE12: Capacitat per dissenyar i executar programes de sensibilització i comunicació ambiental.
 • CE13: Participar en el disseny i la implantació de polítiques ambientals.
 • CE14: Aplicar la legislació ambiental i participar en el seu desenvolupament.
 • CE15: Maneig de sistemes d'informació geogràfica i altres instruments i programes informàtics amb aplicació mediambiental.
 • CE16: Capacitat per dissenyar i aplicar instruments i metodologies de monitoratge ambiental.
 • CE17: Coneixement dels principis i de les tècniques de restauració i rehabilitació ambiental.