• Consulta l'oferta de graus
  • CG1: Capacitat d'anàlisi, de síntesi i de raonament crític.
  • CG2: Capacitat de comunicació oral i escrita.
  • CG3: Capacitat de manejar l'anglès com a llengua estrangera.
  • CG4: Capacitat d'utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
  • CG5: Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
  • CG6: Capacitat de resolució de problemes, aplicació del coneixement a la pràctica i motivació per la qualitat.
  • CG7: Capacitat de treballar en equip.
  • CG8: Sensibilitat per assumptes mediambientals.
  • CG9: Reconeixement dels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tothom, i respecte dels valors democràtics.
  • CG10: Que els estudiants aprenguen a treballar de forma segura en el laboratori.