• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Ciències de l'Act. Física i l'Esport (FCAFE)

Web específica del grau: www.uv.es/grau_cafe

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 132

Matèries optatives: 24

Pràctiques externes: 18

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1312

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés 2021: 150

 + 50 a Ontinyent

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 16,41 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS estudiants temps parcial/ 36 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Pérez Soriano, Pedro

Coordinador/a de la titulació Encarnación Martínez, Alberto

Coordinador/a de pràctiques externes Aranda Malavés, Rafael

Coordinador/a de mobilitat Calabuig Moreno, Ferran

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport té per objectiu formar professionals en el sector esportiu i de la recreació física i la salut. Les seues competències estan orientades a la formació d’aquells estudiants que vulguen treballar en empreses de serveis esportius, en activitats físiques en la natura, en l’esport escolar, en l’entrenament esportiu i la preparació física, en programes de manteniment físic i salut, en persones amb discapacitats, o dins d’equips de rehabilitació motora de persones amb lesions, així com en l´àmbit de la gestió esportiva.

Informacions pràctiques:

Per a accedir a aquest Grau, cada curs, es convoquen 200 places (150 per a València i 50 per a l’extensió d’Ontinyent), amb la reserva de places que preveu el Reial Decret 1892/2008 , de 14 de noviembre, que es concreta de la següent manera:
•  Titulats universitaris d'altres titulacions: el 3% del total de places convocades.
•  Estudiants amb discapacitat: el 5%.
•  Esportistes d'elit: el 10%.
•  Majors de 25 anys: el 3%.
•  Majors de 40 anys: l'1%.
•  Majors de 45 anys: l'1%.
Des del 2015 no cal superar cap tipus de proves físiques i l’admissió a la titulació depèn exclusivament de la nota obtinguda en les proves d’accés a la universitat (PAU). Aquests estudis estan adscrits a la branca de Ciències Socials i Jurídiques, i les assignatures del batxillerat que tenen una major ponderació són Biologia, Física, Química, Geografia, Matemàtiques, Fonaments de l'Art, Llatí, Història de la Filosofia i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II.