Consulta l'oferta de graus.
.

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Ciències Socials

Web específica del grau: www.uv.es/graus/treball-social

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 115,5

Matèries optatives: 27

Pràctiques externes: 31,5

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1311

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
230

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
11,84 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Treballador/a Social

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS estudiants temps parcial/ 36 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Trinitat Gregori Monzó

Coordinador/a de la titulació Amparo Martí Trotonda

Coordinador/a de pràctiques externes Ricard Calvo Palomares

Coordinador/a de mobilitat Mª José Barbé Villarrubia

Interès acadèmic, científic o professional:

El treball social té per objectiu la investigació, la intervenció i l’avaluació social davant les necessitats socials per a promoure el canvi, la resolució dels problemes en les relacions humanes i l’enfortiment i la llibertat de la societat per a incrementar el benestar i la cohesió. Per aconseguir-ho, les persones titulades en aquest grau apliquen la metodologiaespecífica en què s’integra el treball social de cas, grup i comunitat.

Informacions pràctiques:

Les pràctiques externes es fan en dos moments diferents del procés de formació, en segon i quart cursos.

En aquest grau s’ofereixen quatre itineraris que aporten la formació bàsica necessària per a conèixer el marc d’actuació professional amb diversos sectors poblacionals. És obligatori cursar els 27 crèdits optatius en l'itinerari triat.

Els itineraris formatius estan vinculats a les pràctiques externes, així els diversos espais i centres de pràctiques van lligats a l’itinerari que s’ha triat.

És possible vincular el treball de fi de grau a la temàtica de les pràctiques externes.