Consulta l'oferta de graus.
.

Adaptació a graus

Si ja tens el títol de diplomat/ada o enginyer/a tècnic

En algunes titulacions s'ofereix la possibilitat de realitzar un Curs d'Adaptació per a obtenir el corresponent títol de grau.
És una agrupació d'assignatures que aporten la formació addicional necessària per a poder expedir el títol de grau als diplomats/diplomades o enginyers/enginyeres tècnics que hagen finalitzat els estudis segons plans anteriors, a fi de poder atorgar el títol de grau corresponent.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Diplomat en Treball Social (pla 99)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Fonaments Bàsics del Treball Social Troncal Obligatori Fonaments del treball social
Introducció a la Psicologia Troncal Formació bàsica Activitat psicològica i comportament humà
Sociologia Troncal Formació bàsica Sociologia general
Dret Troncal Obligatori Introducció al dret de la protecció social
Salut Pública i Treball Social Troncal Obligatori Salut i treball social
Introducció a la Psicologia Social Troncal Formació bàsica Introducció a la psicologia social
La Intervenció Social Individualitzada i amb Grups Primaris Troncal Obligatori Mètodes del treball social: individual, grupal i comunitari
    Obligatori Tècniques i procediments en treball social
Tècniques de Comunicació Social Optatiu Obligatori Interacció social i comunicació en treball social
    Optatiu Tècniques de comunicació social
Mètodes i Tècniques d'Investigació Social Troncal Obligatori Mètodes i tècniques d'investigació social
Sistemes de Benestar Social Troncal Obligatori Administració social i sistemes de benestar
    Obligatori Prestacions del sistema públic de serveis socials
Pràctiques d'Intervenció. Nivell I Troncal Obligatori Pràctiques externes I
Pràctiques d'Intervenció. Nivell II Troncal Obligatori Pràctiques externes II
Intervenció Comunitària en Treball Social Troncal Obligatori Models aplicats al treball social
Política Social Troncal Obligatori Introducció a la política social
Antropologia Social Troncal Formació bàsica Antropologia social
Serveis Socials Troncal Obligatori Serveis socials
Antropologia dels Grups Ètnics i Culturals Optatiu Optatiu Antropologia dels grups ètnics i culturals
Antropologia Urbana Optatiu Optatiu Antropologia urbana
Serveis Sociosanitaris a Europa Optatiu Optatiu Benestar internacional
Dret Penitenciari Optatiu Optatiu Dret penitenciari
Hàbitat, Territori i Medi Ambient Optatiu Optatiu Hàbitat, territori i medi ambient
Ideologies i Benestar Social Optatiu Optatiu Ideologies i benestar social
Qüestions Especials de Política Social Optatiu Optatiu Polítiques socials comparades
Programes d'Animació Sociocultural Optatiu Optatiu Programes d'animació sociocultural
Intervenció Psicosocial Optatiu Optatiu Psicologia i sistema sexe/gènere
Psicologia del Gènere Optatiu    
Psicologia Social de la Inadaptació Optatiu Optatiu Psicologia social de la inadaptació
Sociologia de la Desviació Social Optatiu Optatiu Sociologia de la desviació social
Sociologia de la Salut Optatiu Optatiu Sociologia de la salut
Treball Social, Cooperació i Relacions Internacionals Optatiu Optatiu Treball social i cooperació internacional al desenvolupament
Treball Social Socieducatiu Optatiu Optatiu Treball social en diferents contextos educatius
Treball Social amb Famílies i altres Xarxes Socials Optatiu Optatiu Treball social amb famílies i altres xarxes socials
Treball Social, Vulnerabilitat i Exclusió Optatiu Optatiu Treball social, immigració i interculturalitat
La Regulació de les Polítiques d'Ocupació Optatiu Optatiu Treball social en polítiques actives d'ocupació
Treball Social en Polítiques Actives d'Ocupació Optatiu    
Informàtica Aplicada als Serveis Socials i al Treball Social Optatiu Formació bàsica Instruments i tècniques d'informació, organització de l'estudi i documentació
Drets Socials, Econòmics i Culturals Optatiu Formació bàsica Drets humans: drets socials
Introducció a l'Economia Optatiu Formació bàsica Economia aplicada a les ciències socials
Història Política i Social Contemporània Optatiu Formació bàsica Història social i política contemporània
Educació Permanente Optatiu Formació bàsica Educació social: intervenció socioeducativa
Estructura Social i Estructura Social d'Espanya II Optatiu Obligatori Estructura social contemporània

Formació Addicional al Grau en Treball Social

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Projectes socials Obligatori Obligatori Projectes socials
Comunicació professional Obligatori Obligatori Comunicació professional
Investigació, diagnòstic i avaluació en treball social Obligatori Obligatori Investigació, diagnòstic i avaluació en treball social
Investigació en sistemes de benestar social Obligatori Obligatori Investigació en sistemes de benestar social
Política social Obligatori Obligatori Política social
Desenvolupament psicològic en el cicle vital Obligatori Obligatori Desenvolupament psicològic en el cicle vital
Igualtat de gènere i no-discriminació Obligatori Obligatori Igualtat de gènere i no-discriminació
    Formació bàsica Igualtat de gènere i no-discriminació
Treball fi de grau Obligatori Obligatori Treball fi de grau