• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si ja tens el títol de diplomat/ada o enginyer/a tècnic

En algunes titulacions s'ofereix la possibilitat de realitzar un Curs d'Adaptació per a obtenir el corresponent títol de grau.
És una agrupació d'assignatures que aporten la formació addicional necessària per a poder expedir el títol de grau als diplomats/diplomades o enginyers/enginyeres tècnics que hagen finalitzat els estudis segons plans anteriors, a fi de poder atorgar el títol de grau corresponent.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Diplomat en Relacions Laborals (pla 93)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Història Social i Política Contemporània (Pràctic) Troncal Formació bàsica Història social i de les relacions laborals contemporànies
Història Social i Política Contemporània (Teòric) Troncal    
Introducció a l'Economia (Pràctiques) Obligatori Formació bàsica Economia aplicada
Introducció a l'Economia (Teoria) Obligatori    
Sociologia (Pràctic) Troncal Formació bàsica Sociologia del treball
Sociologia (Teòrico) Troncal Formació bàsica Teoria de les relacions laborals
Dret del Treball I Troncal Obligatori Dret del treball I
Dret del Treball II (Pràctic) Troncal Obligatori Dret del treball II
Dret del Treball II (Teòric) Troncal    
Dret Sindical I Troncal    
Dret Sindical II (Pràctic) Troncal Formació bàsica Dret sindical
Dret Sindical II (Teòric) Troncal    
Dret de la Seguretat Social I Troncal Obligatori Dret de la seguretat social I
Dret de la Seguretat Social II (Pràctic) Troncal Obligatori Dret de la seguretat social II
Dret de la Seguretat Social II (Teòric) Troncal    
Dret Processal i Laboral Troncal Obligatori Intervenció administrativa en les relacions laborals
    Obligatori Dret processal laboral
Direcció i Gestió de Personal I (Pràctic) Troncal Formació bàsica Introducció al funcionament de l'empresa
Direcció i Gestió de Personal I (Teòric) Troncal Formació bàsica La direcció en l'empresa
Direcció i Gestió de Personal II Troncal    
Elements de Dret Privat I Troncal Formació bàsica Elements jurídics bàsics per a les relacions laborals
Elements de Dret Privat II Troncal    
Elements de Dret Públic II Troncal    
Elements de Dret Públic III (Pràctic) Troncal    
Elements de Dret Públic III (Teòric) Troncal    
Elements de Dret Públic I (Pràctic) Troncal    
Elements de Dret Públic I (Teòric) Troncal    
Organització i Mètodes de Treball I (Pràctic) Troncal Obligatori Estructura de l'organització i disseny de llocs de treball
Organització i Mètodes de Treball I (Teòric) Troncal Obligatori La funció de recursos humans
Organització i Mètodes de Treball II (Pràctic) Troncal    
Organització i Mètodes de Treball II (Teòric) Troncal    
Avaluació i Psicopatologia del Treball Troncal Formació bàsica Psicologia del treball
Psicologia del Treball (Pràctica) Troncal Obligatori Conducta organitzacional
Psicologia del Treball (Teoria) Troncal    
Tècniques d'Investigació Social (Pràctic) Troncal Obligatori Tècniques quantitatives d'investigació social
Tècniques d'Investigació Social (Teòric) Troncal Obligatori Tècniques qualitatives d'investigació social
Salut Laboral I (Pràctic) Troncal Obligatori Salut laboral
Salut Laboral I (Teòric) Troncal    
Salut Laboral II (Pràctic) Troncal    
Salut Laboral II (Teòric) Troncal    
Legislació sobre Seguretat en el Treball Troncal Obligatori Marc normatiu i gestió de la prevenció de riscos laborals

Llicenciat en Ciències del Treball

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Teoria de les relacions laborals I Troncal Formació bàsica Teoria de les relacions laborals
Teoria de les relacions laborals II Troncal Obligatori Sistemes de relacions laborals
Anàlisi econòmica de les polítiques públiques socialaborals Troncal Obligatori Anàlisi econòmic de les polítiques sociolaborals
Teoria i tècniques de negociació Troncal Obligatori Conflicte i tècniques de negociació
Direcció estratègica de l'empresa Troncal Obligatori Direcció estratègica de l'empresa
Economia del treball i polítiques d'ocupació Troncal Obligatori Economia del treball
Teories del mercat laboral Troncal Formació bàsica Economia aplicada
Auditoria del sistema organitzatiu i de la direcció de recursos humans Troncal Obligatori Tècniques d'auditoria
Auditoria del sistema humà Troncal Optatiu Auditoria de la funció de recursos humans
Polítiques sociolaborals Troncal Obligatori Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat
    Optatiu Programes de promoció d'ocupació en l'àmbit valencià i local
Sistemes laborals territorials i desenvolupament local Optatiu Optatiu Sistemes laborals territorials i desenvolupament local
Economia del treball i polítiques d'ocupació Troncal Optatiu Programes de promoció d'ocupació en l'àmbit valencià i local
Medi ambient, treball i empresa Optatiu Optatiu Medi ambient i iniciatives socials en el desenvolupament territorial
Estratègia i direcció de recursos humans Optatiu Optatiu Direcció de la qualitat i recursos humans
Polítiques de direcció de recursos humans i diseny organitzatiu Optatiu Optatiu Polítiques, estratègia i direcció de recursos humans
Direcció d'equips de treball Optatiu Optatiu Grups de treball
Règim fiscal de l'empresa Optatiu Optatiu Tributació de l'empresa

Diplomat en Relacions Laborals (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Elements de Dret Privat Troncal Formació bàsica Elements jurídics bàsics per a les relacions laborals
Elements de Dret Públic Troncal    
Història Social i Política Contemporània Troncal Formació bàsica Història social i de les relacions laborals contemporànies
Introducció a l'Economia Obligatori Formació bàsica Economia aplicada
Psicologia del Treball Troncal Formació bàsica Psicologia del treball
    Obligatori Conducta organitzacional
Sociologia del Treball Troncal Formació bàsica Sociologia del treball
    Formació bàsica Teoria de les relacions laborals
Dret del Treball Troncal Obligatori Dret del treball I
    Obligatori Dret del treball II
Dret Sindical Troncal Formació bàsica Dret sindical
Organització i Mètodes de Treball Troncal Obligatori Estructura de l'organització i disseny de llocs de treball
    Obligatori La funció de recursos humans
Dret Processal Laboral Troncal Obligatori Intervenció administrativa en les relacions laborals
    Obligatori Dret processal laboral
Legislació sobre Seguretat en el Treball Troncal Obligatori Marc normatiu i gestió de la prevenció de riscos laborals
Salut Laboral Troncal Obligatori Salut laboral
Dret de la Seguretat Social I Troncal Obligatori Dret de la seguretat social I
Dret de la Seguretat Social II Troncal Obligatori Dret de la seguretat social II
Direcció i Gestió de Personal Troncal Formació bàsica Introducció al funcionament de l'empresa
    Formació bàsica La direcció en l'empresa
Tècniques d'Investigació Social Troncal Obligatori Tècniques quantitatives d'investigació social
    Obligatori Tècniques qualitatives d'investigació social

Formació Addicional al Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Tècniques d'auditoria Obligatori Obligatori Tècniques d'auditoria
Direcció estratègica de l'empresa Obligatori Obligatori Direcció estratègica de l'empresa
Conflicte i tècniques de negociació Obligatori Obligatori Conflicte i tècniques de negociació
Economia del treball Obligatori Obligatori Economia del treball
Sistemes de relacions laborals Obligatori Obligatori Sistemes de relacions laborals
Anàlisi econòmic de les polítiques sociolaborals Obligatori Obligatori Anàlisi econòmic de les polítiques sociolaborals
Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat Obligatori Obligatori Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat
Treball fi de grau en Relacions Laborals i Recursos Humans Obligatori Obligatori Treball fi de grau en Relacions Laborals i Recursos Humans