Consulta l'oferta de graus.
.

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Psicologia 93

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Anàlisi de Dades en Psicologia I (Pràctica) Troncal Formació bàsica Estadística I
Análisi de Dades en Psicologia I (Teoria) Troncal    
Avaluació Psicològica I (Teoria) Troncal Obligatori Avaluació psicològica
Avaluació Psicològica II (Pràctica) Troncal    
Avaluació Psicològica II (Teoria) Troncal    
Epistemologia i Desenvolupaments Psicotecnològics (Pràctica) Obligatori Obligatori Història de la psicologia, ciència i professió
Epistemologia i Desenvolupaments Psicotecnològics (Teoria) Obligatori Obligatori Deontologia i valors d'igualtat en psicologia
Història de la Psicologia (Práctica) Troncal    
Història de la Psicologia (Teoria) Troncal    
Percepció i Atenció (Pràctica) Troncal Formació bàsica Percepció i atenció
Percepció i Atenció (Teoria) Troncal    
Bases Biològiques de la Percepció i la Motricitat (Pràctica) Troncal Formació bàsica Fonaments de psicobiologia
Bases Biològiques de la Percepció i la Motricitat (Teoria) Troncal    
Genètica de la Conducta (Pràctica) Troncal    
Genètica de la Conducta (Teoria) Troncal    
Neurociència de la Conducta (Pràctica) Troncal    
Neurociècnia de la condcuta (Teoria) Troncal    
Psicologia de l'Aprenentatge (Pràctica) Troncal Formació bàsica Psicologia de l'aprenentatge
Psicologia de l'Aprenentatge (Teoria) Troncal    
Psicologia del Desenvolupament I (Pràctica) Troncal Formació bàsica Psicologia del cicle vital I
Psicologia del Desenvolupament I (Teoria) Troncal    
Psicologia del Desenvolupament II (Pràctica) Troncal    
Psicobiologia de la Motivació i Emoció (Pràctica) Troncal Formació bàsica Psicologia fisiològica I
Psicobiologia de la Motivació i Emoción (Teoria) Troncal Obligatori Psicologia fisiològica II
Psicobiologia de l'Aprenentatge, la Memòria, el Pensament i el Llenguatge (Teoria) Troncal    
Psicobiologia de l'Aprenentatge, la Memòria, el Pensament i el Llenguatge (Pràctica) Troncal    
Introducció a la Psicologia de la Personalitat (Teoria) Troncal Obligatori Personalitat i diferències individuals
Psicologia Diferencial (Pràctica) Obligatori    
Psicologia Diferencial (Teoria) Obligatori    
Psicologia Sistemàtica de la Personalitat (Pràctica) Troncal    
Psicologia Sistemàtica de la Personalitat (Teoria) Troncal    
Psicologia de la Memòria (Pràctica) Troncal Obligatori Psicologia de la memòria
Psicologia de la Memòria (Teoria) Troncal    
Psicologia de la Motivació i Emoció (Pràctica) Troncal Obligatori Psicologia de la motivació i emoció
Psicologia de la Motivació i Emoció (Teoria) Troncal    
Gerontopsicologia (Pràctica) Troncal Formació bàsica Psicologia del cicle vital II
Gerontopsicologia (Teoria) Troncal    
Psicologia del Desenvolupament II (Teoria) Troncal    
Actituds i Influència Social (Pràctica) Troncal Formació bàsica Psicologia social I
Actituds i Influència Social (Teoria) Troncal Formació bàsica Psicologia social II
Interacció Social i Fenòmens Col·lectius (Pràctica) Troncal    
Interacció Social i Fenòmens Col·lectius (Teoria) Troncal    
Psicologia Social: Processos Fonamentals (Pràctica) Troncal    
Psicologia Social: Processos Fonamentals (Teoria) Troncal    
Psicometria I (Pràctica) Troncal Obligatori Psicometria
Psicometria I (Teoria) Troncal    
Psicometria II (Teoria) Troncal    
Dificultats de l'Aprenentatge (Pràctiques) Obligatori Obligatori Trastorns del desenvolupament i dificultats de l'aprenentatge
Dificultats de l'Aprenentatge (Teoria) Obligatori    
Desenvolupament Familiar (Pràctica) Obligatori Optatiu Desenvolupament i educació familiar
Desenvolupament Familiar (Teoria) Obligatori    
Psicologia Social del Treball (Pràctica) Obligatori Obligatori Psicologia social del treball
Psicologia Social del Treball (Teoria) Obligatori    
Dissenys d'Investigació Experimental (Pràctiques) Obligatori Obligatori Dissenys d'investigació en psicologia
Dissenys d'Investigació Experimental (Teoria) Obligatori    
Fonaments del Disseny d'Investigació (Teoria) Troncal    
Psicobiologia del Desenvolupament (Pràctica) Obligatori Obligatori Psicoendocrinologia
Psicobiologia del Desnvolupament (Teoria) Obligatori    
Psicoendocrinologia Obligatori    
Psicobiologia dels Trastorns Mentals (Pràctica) Obligatori Obligatori Psicofarmacologia
Psicobiologia dels Trastorns Mentals (Teoria) Obligatori    
Psicofarmacologia Obligatori    
Conducta Organitzacional (Pràctica) Troncal Obligatori Psicologia de les organitzacions
Conducta Organitzacional (Teoria) Troncal    
Psicologia Organitzacional (Pràctica) Troncal    
Psicologia Organitzacional(Teoria) Troncal    
Psicologia Social dels Grups (Pràctica) Troncal Obligatori Psicologia de la intervenció social i comunitària
Psicologia Social dels Grups (Teoria) Troncal    
Psicologia del Llenguatge (Pràctica) Troncal Obligatori Psicologia del llenguatge
Psicologia del Llenguatge (Teoria) Troncal    
Psicologia del Pensament (Pràctica) Troncal Obligatori Psicologia del pensament
Psicologia del Pensament (Teoria) Troncal    
Psicologia Clínica (Pràctica) Optatiu Obligatori Psicopatologia
Psicologia Clínica (Teoria) Optatiu    
Psicopatologia General (Pràctica) Troncal    
Psicopatologia General (Teoria) Troncal    
Imtroducció a la Psicoteràpia (Pràctica) Troncal Obligatori Intervenció i tractaments psicològics
Introducció a la Psicoteràpia (Teoria) Troncal    
Psicoteràpies Cognitives (Pràctica) Optatiu    
Psicoteràpies Cognitives (Teoria) Optatiu    
Psicologia de l'Educació (Pràctica) Troncal Obligatori Psicologia de l'educació i la instrucció
Psicologia de l'Educació (Teoria) Troncal    
Psicologia de la Instrucció (Teoria) Troncal    
Psicologia Escolar (Pràctica) Troncal Obligatori Psicologia escolar
Psicologia Escolar (Teoria) Troncal    
Anàlisi de Dades en Psicologia II (Pràctica) Troncal Formació bàsica Estadística II
Anàlisi de Dades en Psicologia II (Teoria) Troncal    

Llicenciat en Psicologia (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Anàlisi i Processament de Dades en Psicologia Troncal Formació bàsica Estadística I
    Formació bàsica Estadística II
Avaluació Psicològica Troncal Obligatori Avaluació psicològica
Història de la Psicologia Troncal Obligatori Història de la psicologia, ciència i professió
    Obligatori Deontologia i valors d'igualtat en psicologia
Percepció i Atenció Troncal Formació bàsica Percepció i atenció
Psicobiologia i Pràctiques de Laboratori I Troncal Formació bàsica Fonaments de psicobiologia
Psicologia de l'Aprenentatge Troncal Formació bàsica Psicologia de l'aprenentatge
Psicologia del Desenvolupament I Troncal Formació bàsica Psicologia del cicle vital I
Psicobiologia i Pràctiques de Laboratoris II Troncal Formació bàsica Psicologia fisiològica I
    Obligatori Psicologia fisiològica II
Psicologia de la Diversitat Troncal Obligatori Personalitat i diferències individuals
Psicologia de la Personalitat Troncal    
Psicologia de la Memòria Troncal Obligatori Psicologia de la memòria
Psicologia de la Motivació i Emoció Troncal Obligatori Psicologia de la motivació i emoció
Psicologia del Desenvolupament II Troncal Formació bàsica Psicologia del cicle vital II
Psicologia Social Troncal Formació bàsica Psicologia social I
    Formació bàsica Psicologia social II
Psicometria Troncal Obligatori Psicometria
Dificultats de l'Aprenentatge Obligatori Obligatori Trastorns del desenvolupament i dificultats de l'aprenentatge
Desenvolupament Familiar Obligatori Optatiu Desenvolupament i educació familiar
Psicologia Social del Treball Obligatori Obligatori Psicologia social del treball
Mètodes i Dissenys d'Investigació en Psicologia Obligatori Obligatori Dissenys d'investigació en psicologia
Psicoendocrinologia Obligatori Obligatori Psicoendocrinologia
Psicofarmacologia Obligatori Obligatori Psicofarmacologia
Psicologia de les Organitzacions Troncal Obligatori Psicologia de les organitzacions
Psicologia Social dels Grups Troncal Obligatori Psicologia de la intervenció social i comunitària
Psicologia del Llenguatge Troncal Obligatori Psicologia del llenguatge
Psicologia del Pensament Troncal Obligatori Psicologia del pensament
Psicologia Clínica Optatiu Obligatori Psicopatologia
Psicopatologia General Troncal    
Introducció a les Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic Troncal Obligatori Intervenció i tractaments psicològics
Tractaments Cognitivocomportamentals Optatiu    
Psicologia de l'Educació i Instrucció Troncal Obligatori Psicologia de l'educació i la instrucció
Psicologia Escolar Troncal Obligatori Psicologia escolar
Pràcticum de Psicologia Social i de les Organitzacions Troncal Obligatori Pràcticum en psicologia
Pràcticum en Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic Troncal    
Pràcticum en Psicologia Bàsica Troncal    
Pràcticum en Psicologia Evolutiva i de l'Educació Troncal