Consulta l'oferta de graus.
.

Pràctiques externes

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per un tutor de l’empresa o institució on es desenvolupa i per un tutor acadèmic de la Universitat de València. Té com a principal objectiu permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica afavorint, al mateix temps, l’adquisició de competències que els preparen per a l’exercici d’activitats professionals, faciliten la seua ocupació i fomenten la seua capacitat d’empreniment.

Les pràctiques externes es planifiquen anualment, donant-li a l'estudiant l'oportunitat d'integrar-se en diferents institucions sanitàries relacionades amb l'àmbit professional del grau en podologia, en el cas d'aquesta titulació les empreses són centres sanitaris i la totalitat d'estudiants realitzen pràctiques en tots els centres concertats. A l'inici de cada assignatura Prácticum l’estudiantat rep un cronograma que específica on ha de realitzar les pràctiques cada dia i la institució sanitària corresponent. Aquest mecanisme garanteix l'equitat assistencial de l'alumnat matriculat en les assignatures Pràcticum Clínic  Integrat.

Les assignatures que presenten pràctiques externes dins del pla d'estudis del títol de graduat/da en podologia són el bloc de les denominades Pràcticum Clínic Integrat, aquest bloc està configurat per tres assignatures: Pràcticum I (6 ECTS), Pràcticum II (15 ECTS) i Pràcticum III (15 ECTS) amb una càrrega total de 864 hores de caràcter obligatori.

L'objectiu de les pràctiques externes, és que el/l'estudiant del grau tinga l'oportunitat de conèixer com integrar la formació adquirida en aquesta titulació amb les demandes del mercat laboral en uns espais clínics reals. Els centres on l'alumnat realitza les pràctiques en empresa són els següents:

• Clínica Podològica Universitària de la Universitat de València (Fundació Lluís Alcanyís)
• Servei d'Endocrinologia i Nutrició (Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València)
• Unitat de Podologia (Hospital Pare Jofre)
• Policlínica de dermatologia consultes externes (Hospital General Universitari de València)

En relació a la realització de pràctiques amb persones menors d'edat i en compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l’estudiant o estudianta que vulga o haja de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors ha d’aportar obligatòriament una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia.

Les Pràctiques Externes estan regulades pel Reglament de Pràctiques Externes de la Universitat de València.

Podeu trobar més informació a les pàgines de la Facultat d'Infermeria i Podologia i de la Fundació Universitat – Empresa de la Universitat de València.