Consulta l'oferta de graus.
.
  • CT1: Capacitat i habilitat per a expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies de manera oral i escrita, així com en una tercera llengua (preferentment l'anglés) sabent aprofitar els recursos lingüístics i literaris que siguen més adequats als distints mitjans de comunicació.
  • CT2: Capacitat per a buscar, seleccionar, llegir, interpretar i analitzar textos i documents tant escrits com audiovisuals (capacitat analítica, sintètica i crítica) .
  • CT3: Iniciativa, creativitat, credibilitat, honestedat, imatge, esperit de lideratge i responsabilitat tant de manera individual com corporatiu.
  • CT4: Conéixer els aspectes socials, històrics, econòmics i culturals dels contextos propis i aliens rellevants.
  • CT5: Capacitat per a experimentar i innovar per mitjà del coneixement i l'ús de mètodes i tècniques aplicats.
  • CT6: Capacitat per a actuar defenent una cultura de la pau i respectant els drets fonamentals en els processos de la comunicació, en concret la igualtat entre dones i hòmens en tots els tractaments informatius, interpretatius, sígnicos, dialògics i opinativos de la comunicació.