Consulta l'oferta de graus.
.

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Odontologia (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Biologia Molecular i Cel·lular Troncal Formació bàsica Bioquímica
Citologia i EmbriologiaGeneral Obligatori Formació bàsica Biologia
Epidemiologia i Salut Pública Troncal Formació bàsica Bioestadística i salut pública
Microbiologia General i Bucal Obligatori Formació bàsica Microbiologia i immunologia
Microbiologia General i Bucal Troncal    
Anatomia Regional i Dental Obligatori Formació bàsica Anatomia humana
Anatomia Regional i Dental Troncal    
Desenvolupament i Anatomia General Troncal    
Fisiologia Humana Bucal Obligatori Formació bàsica Fisiologia humana
Fisiologia Humana Bucal Troncal Optatiu Sensibilitat orofacial
Fisiologia Humana General Troncal    
Psicologia Troncal Formació bàsica Psicologia i comunicació
    Obligatori Salut, societat i cultura
Histologia Bucodental Humana Obligatori Formació bàsica Histologia
Histologia Bucodental Humana Troncal    
Histologia General Humana Troncal    
Materials Odontològics, Equipament, Instrumentació i Ergonomia Obligatori Formació bàsica Biomaterials i ergonomia I
Materials Odontològics, Equipament, Instrumentació i Ergonomia Troncal    
Introducció a la Clínica i al Laboratori Obligatori Formació bàsica Biomaterials i ergonomia II
Protección Radiológica en la Clínica Dental Optatiu Obligatori Radiologia i protecció radiològica
Radiologia General, Medicina Física i Física Aplicada Troncal    
Patologia Mèdica Troncal Obligatori Patologia mèdica general i pediatria
Pediatria Troncal Obligatori Manifestacions orals de les malalties sistèmiques
Patologia Quirúrgica i les seues Especialitats Troncal Obligatori Patologia quirúrgica
Anatomia Patològica General Troncal Obligatori Anatomia patològica
Farmacologia Troncal Obligatori Farmacologia, anestèsia i reanimació
OdontologiaPreventivai Comunitària Troncal Obligatori Odontologia preventiva i comunitària I
    Obligatori Odontologia preventiva i comunitària II
Cirurgia Bucal Troncal Obligatori Cirurgia bucal
Medicina Bucal Troncal Obligatori Medicina bucal
Patologia i Terapèutica Dental I Troncal Obligatori Patologia dental, odontologia conservadora i endodòncia I
Pròtesi DentalI Troncal Obligatori Pròtesi dental I
Odontopediatria Troncal Obligatori Odontologia infantil
Introducció a l'Ortodòncia Troncal Obligatori Ortodòncia I
Periodòncia Troncal Obligatori Periodòncia
Patologia i TerapèuticaDental II Troncal Obligatori Patologia dental, odontologia conservadora i endodòncia II
Pròtesi Dental II Troncal Obligatori Pròtesi dental II
Clínica Odontològica Integrada d'Adults Troncal Obligatori Pràcticum
Clínica Odontològica Integrada Infantil Troncal    
Clínica Odontològica Integrada de Pacients Especials Troncal Obligatori Odontologia en pacients especials
Odontologia Legal i Forense Troncal Obligatori Documentació, professionalisme i odontologia forense
Ortodòncia Clínica Troncal Obligatori Ortodòncia II
Gerodontologia Optatiu Obligatori Gerodontologia
Antropologia Odontològica Estructural Optatiu Optatiu Història de l'odontologia i l'antropologia dental
Història de l'Odontologia i Documentació Odontològica Optatiu    
Pròtesi Mixta i Pròtesi sobre Implants Optatiu Optatiu Pròtesi mixta i pròtesi sobre implants
    Optatiu Gestió i màrqueting en la clínica dental
Tècniques MedicoquirúrgiquesComplementàries en Odontologia Optatiu Optatiu Tècniques avançades de diagnòstic de la patologia dental i cervicofacial.
Bioestadística Aplicadaa Problemes en Ciències de la Salut Optatiu Optatiu Introducció a la investigació en odontologia, publicació i difusió de resultats
    Obligatori Anglès per a ciències de la salut