Consulta l'oferta de graus.
.

Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l’estudiant d’un projecte sota la dirección d’un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d’afavorir que l’estudiant integre els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l’adquisició de les competències associades a la titulació.


En cada titulació existeix una comissió de Treball de Fi de Grau que té, entre d’altres, la missió d’elaborar les instruccions necessàries per a l’organització i desenvolupament d’aquesta matèria.

INFORMACIÓ GENERAL TFG DEL GRAU EN INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

INFORMACIÓ CURS 2022/23:

DOCUMENTACIÓ:

Instruccions

Annex I: Sol·licitud  de treball de fi de grau

(Tutorial registre sol·licitud lliure elecció)

Calendari Tema i Tutor Annex II: Depòsit TFG 
Calendari Períodes de Lectura Annex III A: informe d'evaluació del Tutor amb defensa simplificada

Avançament convocatòria per als estudiants que sol·liciten Convocatòria extraordinària

Annex III B: informe d'evaluació del Tutor amb defensa completa

LListat liure elecció

Oferta pública de temes per al TFG

LListat Definitiu assignació TFG

Annex IV DS: informe d'evaluació del Tribunal amb defensa  simplificada

TRIBUNALS:

Annex V DC: informe d'evaluació del Tribunal amb defensa completa
Avançament convocatòria Annex VI: Presentació TFG

CALENDARI:

AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA 2022-23:

1. Presentació del treball acabat al tutor/a:

- Fins al 21 de setembre de 2022 (inclusivament)

2 -  Termini de lliurament en Seu Electrònica Universitat

 •  6 d'octubre de 2022

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

3 - Període defensa:

 • 19 d’octubre de 2022

PRIMER PERÍODE DE LECTURA: GENER 2023

1. Presentació del treball acabat al tutor/a:

- Fins el 12 de desembre de 2022 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica Universitat

 • 21  de desembre de 2022

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •  Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina
 •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- De 12 de gener de 2023

 

SEGON PERÍODE DE LECTURA: JUNY 2023

1. Presentació del treball acabat al tutor/a:

- Fins al 18 de maig de 2023

2 -  Termini de lliurament en Seu Electrònica Universitat

 • 1  de juny  2023

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •  Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina
 •   Recomanacions
3 - Període defensa:
-        14  i 15 de juny de 2023
 
 
 
 
 

TERCER PERÍODE DE LECTURA: JULIOL 2023

1. Presentació del treball acabat al tutor/a:

- Fins al 16 de juny de 2023

2 -Termini de lliurament en Seu Electrònica Universitat

 • 28 juny de 2023

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •  Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina 
 •  Recomanacions

3 - Període defensa:

-  5 i 6 de juliol de 2023

 

 

 

COMISSIÓ TREBALL FI DE GRAU

Capilla Aledón, Gema Belia (Presidenta - Coordinadora de la titulació)
Vocals Nats : Membres invitats  (amb veu però sense vot):
González Alcaide, Gregorio (Coordinador de 1er) Degà/na (o persona en qui delegue)
Alonso Arroyo, Adolfo (Coordinador de 2n) Coordinadora de Pràctiques Externes ( o persona en qui delegue)
Cirilo Gimeno, Ramón Vte. (Coordinador de 3r) Administrador ( o persona en qui delegue)
Viciano Navarro, Pau (Coordinador de 4t)  
García Domenech, Sandra (estudiant)