Consulta l'oferta de graus.
.

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Instruccions per a l'adaptació

Com demanar la teua adaptació:

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Diplomat en Biblioteconomía i Documentació (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Anàlisi de Contingut Troncal Obligatori Tècniques d'indexació i resum
Catalogació i Classificació Troncal Obligatori Catalogació general
    Formació bàsica Introducció a les ciències del comportament
Informàtica I Troncal Formació bàsica Informàtica I
Llenguatges Documentals Troncal Obligatori Llenguatges documentals
Arxivística Troncal Obligatori Arxivística I
    Obligatori Arxivística II
Fonts d'Informació: Descripció i Tipologia Troncal Obligatori Fonts, recursos i serveis d'informació
Biblioteconomia Troncal Formació bàsica Introducció a informació i documentació
    Formació bàsica Unitats i sistemes d'informació documental
Introducció a la Informació Científica i Tècnica Troncal Obligatori Tècniques d'investigació documental
Informàtica II Troncal Formació bàsica Informàtica II
Història de la Bibliografia Troncal Formació bàsica Història de la transmissió i conservació dels textos.
Gestió de Recursos en Unitats d'Informació Troncal Obligatori Gestió de recursos en unitats d'informació
Bases de Dades Troncal Obligatori Bases de dades
Procés de Dades Documentals Troncal Obligatori Sistemes de gestió documental
Tècniques Historiogràfiques de la Investigació Documental Troncal Obligatori Tècniques historiogràfiques d'investigació documental
Automatització de Centres i Serveis d'Informació Obligatori Obligatori Automatització de centres
Catalogació Automatitzada Obligatori Obligatori Catalogació automatitzada
Documentació Administrativa Obligatori Formació bàsica Gestió d'organitzacions
Història del Llibre Manuscrit Obligatori Obligatori Història del llibre
El Llibre Modern i el Naixement de la Documentació Obligatori Formació bàsica Història de la producció documental i bibliogràfica
Pràcticum Troncal Obligatori Pràctiques externes
Règim Jurídic de la Documentació Optatiu Formació bàsica Regulació d'organitzacions
Estadística Optatiu Formació bàsica Introducció a l'anàlisi estadística i el processament de dades.
Fonts d'Informació en Ciències Optatiu Obligatori Fonts d'informació especialitzades
Avaluació de Sistemes i Serveis d'Informació Optatiu Obligatori Avaluació de sistemes d'informació
Descripció de Documents d'Arxiu Optatiu Obligatori Descripció de documents d'arxiu
Necessitats i Usos de la Informació Optatiu Obligatori Estudis de conducta informativa i necessitats d'informació
Introducció a la Bibliometria Optatiu Obligatori Bibliometria
Arxius de les Administracions Públiques Optatiu Optatiu Arxius de l'administració pública