Consulta l'oferta de graus.
.
 • CG1: Capacitat d'anàlisi i de síntesi aplicada a la gestió i l'organització de la informació.
 • CG2: Capacitat d'organització i planificació del treball.
 • CG3: Comunicació oral i escrita en la llengua nativa.
 • CG4: Coneixement d'una llengua estrangera.
 • CG5: Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CG6: Capacitat de gestió de la informació.
 • CG7: Resolució de problemes.
 • CG8: Presa de decisions.
 • CG9: Capacitat de treball en equip i d'integració en equips multidisciplinaris.
 • CG10: Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG11: Habilitats en les relacions interpersonals.
 • CG12: Raonament crític en l'anàlisi i la valoració d'alternatives.
 • CG13: Compromís ètic en les relacions amb els usuaris i en la gestió de la informació.
 • CG14: Capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CG15: Capacitat per a l'adaptació a canvis en l'entorn.
 • CG16: Capacitat de direcció i lideratge.
 • CG17: Capacitat per a emprendre millores i proposar innovacions.
 • CG18: Creativitat.
 • CG19: Coneixement d'altres cultures i costums.
 • CG20: Motivació per la qualitat.
 • CG21: Sensibilitat envers qüestions mediambientals, de sostenibilitat i drets humans.
 • CG22: Compromís amb el principi d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
 • CG23: Compromís amb el principi d'accessibilitat universal.
 • CG24: Compromís amb els valors democràtics i la cultura de la pau.
 • CG25: Les assignatures optatives aprofundeixen competències ja tractades en les matèries obligatòries.