Consulta l'oferta de graus.
.
 • CE1: Manejar-se amb soltesa en l'estudi filosòfic d'àrees particulars de la investigació i de la praxi humana, com ara la ment, el coneixement, el llenguatge, la tecnologia, la ciència, la societat, la cultura, l'ètica, la política, el dret, la religió, la literatura, les arts i l'estètica, evitant els caires androcèntrics.
 • CE2: Adquirir un coneixement bàsic dels problemes, els textos i els mètodes propis que ha desenvolupat la filosofia al llarg de la història, reconeixent-hi els possibles biaixos androcèntrics.
 • CE3: Conèixer les idees i els arguments dels principals filòsofs i pensadors, extrets dels seus textos, així com la investigació de les seues diverses tradicions i escoles, identificant-hi els possibles biaixos androcèntrics.
 • CE4: Saber detectar necessitats i situacions que requerisquen la intervenció del professional.
 • CE5: Saber identificar els recursos útils que permeten dur a terme la intervenció del professional.
 • CE6: Saber aplicar i desenvolupar la intervenció del professional.
 • CE7: Utilitzar i analitzar amb rigor terminologia filosòfica especialitzada.
 • CE8: Identificar les qüestions de fons que subjauen a qualsevol tipus de debat.
 • CE9: Relacionar problemes, idees, escoles i tradicions.
 • CE10: Saber aplicar els coneixements adquirits per aclarir o resoldre determinats problemes aliens al propi àmbit de coneixement.
 • CE11: Expressar amb precisió els resultats de l'anàlisi de problemes controvertits i complexos.
 • CE12: Identificar i avaluar amb claredat i rigor els arguments presentats en textos o exposats oralment.
 • CE13: Manejar amb soltesa i eficàcia les diverses fonts d'informació: bibliogràfiques, electròniques i altres.
 • CE14: Adquirir habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia creixent.
 • CE15: Adquirir aptituds professionals idònies.
 • CE16: Saber gestionar les diferents relacions amb un client o una altra part i d'una manera coherent amb el foment de la igualtat de gèneres.
 • CE17: Desenvolupar habilitats de cooperació amb altres professionals fomentant la igualtat de gèneres.
 • CE18: Treballar amb un grau creixent d'automotivació i autoexigència.
 • CE19: Apreciar l'autonomia i la independència de judici.
 • CE20: Reconèixer la fal·libilitat humana.
 • CE21: Estimar positivament el pensament original i creatiu.
 • CE22: Ser capaç d'assumir compromisos socials i ètics.
 • CE23: Reconèixer i respectar allò que és diferent i plural.
 • CE24: Prendre contacte amb els aspectes rutinaris i menys atractius de la professió.
 • CE25: Prendre consciència del component ètic i dels principis deontològics de l'exercici de la professió.