Consulta l'oferta de graus.
.
 • CG1: Capacitat de comunicació professional oral i escrita en les llengües pròpies de la Universitat de València.
 • CG2: Capacitat de comunicació en una llengua estrangera.
 • CG3: Ser capaç d'obtenir informació a partir de diferents fonts primàries i secundàries.
 • CG4: Tenir capacitat per analitzar, sintetitzar i interpretar dades rellevants d'índole cultural, social, política, ètica o científica, i d'emetre'n judicis reflexius des d'una perspectiva no androcèntrica.
 • CG5: Ser capaç d'organitzar i planificar els temps de treball.
 • CG6: Adquirir la capacitat per plantejar i resoldre problemes, així com de prendre decisions, en un temps limitat.
 • CG7: Tenir capacitat de transmetre a altres (experts o no) informació, idees, problemes i solucions.
 • CG8: Ser capaç de millora i perfeccionament professional.
 • CG9: Tenir capacitat de crítica i autocrítica.
 • CG10: Saber treballar en equip evitant la discriminació per raons de gènere.
 • CG11: Ser capaç de comunicar-se amb experts de la seua àrea de coneixement i d'altres àrees.
 • CG12: Ser capaç de manejar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CG13: Saber treballar en un context internacional.
 • CG14: Ser capaç d'adquirir compromisos socials i ètics.
 • CG15: Ser respectuós amb la diferència i la pluralitat evitant la discriminació per raons de gènere.
 • CG16: Tenir capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG17: Ser capaç d'aprenentatge autònom.
 • CG18: Saber adaptar-se a noves situacions.
 • CG19: Ser capaç d'innovació i creativitat.
 • CG20: Saber assumir tasques de lideratge, coordinació i representació.
 • CG21: Ser capaç de dissenyar, gestionar i avaluar projectes de qualitat.