Consulta l'oferta de graus.
.

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Filologia Hispànica (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Alemany (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua alemanya 1
Francès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua francesa 1
Àrab (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua àrab 1
Anglès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua anglesa 1
Italià (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua italiana 1
Portuguès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua portuguesa 1
Rus (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua russa 1
Llengua Basca Optatiu Optatiu Llengua basca 1
Aspectes Literaris dels Segles XVI-XVII Optatiu Obligatori La invenció del llenguatge poètic en els segles d'Or
Introducció a la Literatura Espanyola dels Segles d'Or Obligatori Obligatori Ficció i novel*la en els segles d'Or
Introducció a la Literatura Espanyola dels Segles d'Or Troncal    
Renaixement i Barroc a Espanya Optatiu    
Fonètica i Fonologia Espanyoles Obligatori Obligatori Fonètica i fonologia espanyoles
Fonètica i Fonologia Espanyoles Troncal    
Introducció a la Literatura Espanyola Medieval Obligatori Obligatori Oralitat i escriptura en l'edat mitjana
Introducció a la Literatura Espanyola Medieval Troncal    
Literatura Espanyola dels Segles XIII-XIV Optatiu    
Llatí Troncal Formació bàsica Llatí 1
Introducció al Teatre Espanyol dels Segles d'Or Obligatori Obligatori Teatre clàssic a Espanya: del text a l'escena
Teatre Barroc a Espanya Optatiu    
Llengua Catalana Obligatori Formació bàsica Llengua catalana
Teoria de la Literatura Troncal Formació bàsica Teoria de la literatura
Literatura Alemanya Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): alemanya
Literatura Francesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): francesa
Literatura Àrab Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): àrab
Literatura Anglesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): anglesa
Literatura Italiana Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): italiana
Literatura Portuguesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): portuguesa
Literatura Russa Troncal Optatiu Literatures eslaves
Morfologia i Sintaxi Espanyoles Obligatori Obligatori Morfologia espanyola
Morfologia i Sintaxi Espanyoles Troncal    
Problemes de Fonètica i Fonologia Espanyoles Optatiu    
Problemes de Morfologia Espanyola Optatiu    
Introducció a la Literatura d'Amèrica Llatina Obligatori Obligatori Literatura i modernitat a l'Amèrica Llatina
Lingüística Troncal Formació bàsica Lingüística
Ampliació de Sintaxi Espanyola Optatiu Obligatori Sintaxi espanyola
Pràctiques d'Anàlisi Sintàctica Optatiu    
Sintaxi Espanyola Obligatori    
Diacronia de la Llengua Espanyola Troncal Obligatori Diacronia de la llengua espanyola
Gramàtica Espanyola Troncal Obligatori Semàntica espanyola
    Obligatori Pragmàtica aplicada a l'espanyol
Gramàtica Històrica Troncal Obligatori Gramàtica històrica de la llengua espanyola
Del Neoclassicisme al Romanticisme. Lectures Optatiu Obligatori Il*lustració i romanticisme en la literatura espanyola
Introducció a la Literatura Espanyola dels S.XVIII i XIX Troncal    
Introducció a la Literatura Hispanomamericana Colonial i del S.XIX Troncal Optatiu Literatura hispanoamericana: de la colònia a les nacions
Aspectes del Teatre Espanyol Contemporani Optatiu Obligatori Textos teatrals contemporanis
Teatre Espanyol Modern i Contemporani Obligatori    
Introducció a la Literatura Hispanoamericana del S.XX Troncal Obligatori Lectures contemporànies hispanoamericanes
Narrativa Contemporània i Ciutat en Amèrica Llatina Optatiu    
Literatura Espanyola del S.XX Troncal Optatiu Fi de segle, noucentisme i avantguardes en la literatura espanyola
Comentari Filològic Lingüístic de l'Espanyol Obligatori Obligatori Comentari lingüístic i literari de textos
Ampliació de Lexicologia, Lexicografia i Semàntica Històrica de la Llengua Espanyola Optatiu Obligatori Lexicografia espanyola
Lèxic i Lexicografia Històrica Obligatori    
Problemes de Lexicografia i lexicologia de l'Espanyol Optatiu    
Literatura Basca Optatiu Optatiu Literatura basca
Àrab (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua àrab 3
Italià (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua italiana 3
Portuguès (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua portuguesa 3
Literatura Catalana Optatiu Optatiu Literatura catalana
Anàlisi Retòrica de Textos Literaris Hispànics Optatiu Obligatori Lectures de textos medievals: temes i recepció
Literatura Espanyola del Segle XV Optatiu    
Comentari de Textos Literaris Hispànics Optatiu Obligatori Guia de lectura del text literari
Espanyol Col·loquial Optatiu Obligatori Espanyol col*loquial
Espanyol d'Amèrica (Estudi Sincrònic) Optatiu Optatiu Espanyol d'Amèrica
Història de la Llengua Espanyola en Amèrica Optatiu    
Filosofia del Llenguatge Optatiu Formació bàsica Introducció a la filosofia del llenguatge
Història de la Gramàtica Espanyola Optatiu Obligatori Historiografia lingüística de l'espanyol
Història de l'Ortografia i la Grafemàtica de l'Espanyol Optatiu    
Historiografia i Història de la Llengua Espanyola Optatiu    
Història Contemporània Optatiu Formació bàsica Història de l'art
Història de l'Art Optatiu    
Aspectes del Teatre Llatinoamericà Contemporani Optatiu Optatiu Teatre i societat en els contextos iberoamericans
Introducció al Teatre Llatinoamericà Optatiu    
Espanyol com a Llengua Materna Optatiu Formació bàsica Norma i ús correcte de l'espanyol
Norma i Ús Correcte de l'Espanyol Optatiu    
Teoria i Història de las Pràctiques Escèniques Optatiu Optatiu Teoria i pràctica del teatre
Aspectes Literaris Contemporanis Optatiu Formació bàsica Lectures espanyoles contemporànies
L'Espanyol com a Llengua Estrangera Optatiu Optatiu Espanyol per a estrangers
L'Espanyol i les Llengües del Món Hispànic Optatiu Optatiu L'espanyol i les llengües del món hispànic
La Novel·la Espanyola del Segle XIX Optatiu Obligatori La novel*la espanyola del segle XIX
Literatura Portuguesa Clàssica Optatiu Optatiu Literatura i cultura en llengua portuguesa 1
Literatura Portuguesa Moderna i Contemporània Optatiu Optatiu Literatura i cultura en llengua portuguesa 2
Pràctiques Bibliogràfiques i Documentació Filològica Optatiu Optatiu Pràctiques literàries en l'era de la informació
Dialectologia Espanyola Optatiu Obligatori Dialectologia i sociolingüística espanyoles
Sociolingüística de la Llengua Espanyola Actual Optatiu