Consulta l'oferta de graus.
.

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Adaptació al Grau dels estudiants d'Enginyeria Química

L'adaptació, per als estudiants que ho desitgen, des del pla d'estudis a extingir (Enginyer Químic) al nou títol de Grau en Enginyeria Química es realitzarà atenent a un sistema de reconeixement/convalidació en funció de les assignatures que l'estudiant haja superat en el pla d'estudis a extingir, d'acord amb la següent taula:

Assignatures
Enginyer Químic (pla a extingir)
Matèries
Grau en Enginyeria Química
Àlgebra 4.5 Matemàtiques 18
Càlcul 6
Equacions Diferencials 6
Estadística 6
Mètodes Numèrics de l'Enginyeria Química 6
Expressió Gràfica 6 Expressió Gràfica 6
Física Aplicada a l'Enginyeria I 10.5 Física 12
Física Aplicada a l'Enginyeria II 7.5
Principis de Química 6 Química 12
Química Inorgànica 6
Química Orgànica 6
Experimentació en Química I 4.5
Experimentació en Química II 4.5
Fonaments d'Informàtica 6 Informàtica 6
Taller d'Incorporació a la Universitat 2 Enginyeria, societat i universitat 6
Introducció a l'Enginyeria Química 4.5 Bases de l'enginyeria química 12
Fenòmens de Transport 9
Experimentació en Engin. Química I 4.5
Termodinàmica Aplicada
Termotècnia
Transmissió del Calor
6
6
6
Termodinàmica Aplicada i Transmissió del Calor
Operacions bàsiques de l'enginyeria química (parcial)
6
4.5
Mecànica de Fluids 6 Mecànica de Fluids 6
Experimentació en Engin. Química II
Experimentació en Engin. Química III
Experimentació en Engin. Química IV
7.5
4.5
7.5
Experimentació en Enginyeria Química 13.5
Química Física 6 Materials i Disseny d'Equips i 18
Introducció a la Ciència dels Materials 6
Disseny d'Equips i Instal·lacions 7.5
Control i Instrumentació de Processos Químics 9 Dinàmica i control 6
Cinètica Química Aplicada 4.5 Enginyeria de la reacció química 12
Introducció als Reactors Químics 4.5
Reactors Químics 6
Equilibri entre Fases Fluides
Operacions de Separació I
Operacions de Separació II
6
6
6
Operacions bàsiques de l'enginyeria química (parcial) 12
Economia i Organització Industrial 6 Empresa 6
Tecnologia del Medi Ambient 7.5 Principis de tecnologies mediambientals i sostenibilitat
Enginyeria de la contaminació ambiental
6
6
Projectes 6 Projectes 12
Química Industrial 10.5 Enginyeria de processos i productes 10.5
Simulació i Optimització de Processos Químics 6
Pràctiques en Empresa 10 Pràctiques externes 12
Fonaments d'Electrònica
Electrotècnia
4.5
4.5
Fonaments d'electrotècnia i electrònica 6

El reconeixement de qualsevol assignatura inclosa en el pla d'estudis a extingir, que haja sigut superada per el/l'estudiant i que no haja sigut considerada en la taula anterior serà considerat per la Comissió Acadèmica del Títol.

Addicionalment, una vegada que el pla d'estudis de Grau s'haja implantat en forma d'assignatures concretes, la Comissió Acadèmica del Títol concretarà la taula de reconeixements/convalidacions anterior per a incorporar les assignatures del Grau i no solament les matèries.