Consulta l'oferta de graus.
.
 • CG1: G1 - Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguen per objecte, d'acord amb els coneixements adquirits a través de la tecnologia específica en química industrial, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • CG2: G2 - Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'epígraf anterior.
 • CG3: G3 - Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • CG4: G4 - Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • CG5: G5 - Coneixements per a la realització de mesures, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de tasques i altres treballs anàlegs.
 • CG6: G6 - Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment .
 • CG7: G7 - Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • CG8: G8 - Capacitat per a aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • CG9: G9 - Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa i altres institucions i organitzacions.
 • CG10: G10 - Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • CG11: G11 - Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
 • CG12: O1 - Les assignatures optatives aprofundeixen competències ja tractades en les matèries obligatòries.