Consulta l'oferta de graus.
.
 • CE1: Saber utilitzar les diferents fonts bibliogràfiques i bases de dades biològiques i usar les eines bioinformàtiques.
 • CE2: Conèixer els procediments habituals utilitzats pels científics en l'àrea de les biociències moleculars i la biomedicina per generar, transmetre i divulgar la informació científica.
 • CE3: Conèixer els elements moleculars i cel·lulars comuns i diferencials dels diferents tipus d'organismes vius amb especial èmfasi en l'ésser humà i organismes model per al seu estudi.
 • CE4: Comprendre les aproximacions experimentals i les seues limitacions així com interpretar resultats científics en biociències moleculars i biomedicina.
 • CE5: Saber dissenyar estratègies experimentals multidisciplinàries en l'àmbit de les biociències moleculars per a la resolució de problemes biològics complexos, especialment els relacionats amb salut humana.
 • CE6: Adquirir destreses en el maneig de les metodologies utilitzades en les biociències moleculars i en el registre anotat d'activitats.
 • CE7: Saber treballar de manera responsable i rigorosa al laboratori, considerant els aspectes de seguretat en l'experimentació així com els aspectes legals i pràctics sobre la manipulació i eliminació de residus.
 • CE8: Saber utilitzar eines matemàtiques i estadístiques per a la resolució de problemes biològics.
 • CE9: Conèixer els fonaments químics i físics que determinen les propietats de les molècules biològiques i regeixen les reaccions en què participen.
 • CE10: Reconèixer la diversitat biològica i conèixer l'organització dels éssers vius i la ubicació del ser humà i dels organismes model en experimentació biomèdica en aquesta diversitat .
 • CE11: Conèixer les característiques estructurals i funcionals de les macromolècules.
 • CE12: Conèixer les bases bioquímiques i moleculars del funcionament cel·lular.
 • CE13: Conèixer i comprendre les bases moleculars de la informació genètica i els mecanismes de la seua transmissió i variació.
 • CE14: Tenir una visió integrada del funcionament cel·lular normal i alterat, incloent-hi el metabolisme i l'expressió gènica.
 • CE15: Tenir una visió integrada de les respostes cel·lulars als efectors i canvis ambientals i les alteracions que causen patologies .
 • CE16: Tenir una visió integrada dels sistemes de comunicació intercel·lular i fisiologia cel·lular que regulen el desenvolupament i la funció normal y patològica.
 • CE17: Conèixer les aplicacions dels coneixements adquirits en el diagnòstic, la prevenció i el tractament de les malalties humanes.
 • CE18: Conèixer els principis ètics i legals de la investigació científica en biociències moleculars i biomedicina.
 • CE19: Comprendre el paper del professional en biociències moleculars i biomedicina en el context científic i social.
 • CE20: Comprendre les relacions entre ciència i societat i la localització de les biociències moleculars i de la biolomedicina en el context de la ciència actual.