Consulta l'oferta de graus.
.

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat d'Economia

Web específica del grau: https://ir.uv.es/5vqU0cG

Nombre de crèdits del títol: 360

Matèries formació bàsica: 66

Matèries obligatòries: 234

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 20

Treball fi de grau: 10

Codi titulació: 1926

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 5

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
60

Preu del crèdit
[curs 2021-2022]:
0 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: ------

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: ------

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Dolores Forés Conchell

Coordinador/a de la titulació Luisa Andreu Simó

Coordinador/a de pràctiques externes ------

Coordinador/a de mobilitat Ángel Soler Guillén

Interès acadèmic, científic o professional: ------
Informacions pràctiques: ------