Consulta l'oferta de graus.
.

L’Oficina de Plans d’Estudis (OPE) és una estructura central, dependent del Servei d’Estudiants, la funció de la qual consisteix a donar suport tant als vicerectorats d’Estudis i de Postgrau com a les comissions elaboradores dels plans d’estudis, durant el període de transformació de les titulacions o d’implantació d’unes altres de noves. Entre les seues funcions hi ha, entre altres, la reunió d’informació rellevant, l’assessoria i assistència tècniques, la revisió de la documentació presentada i la preparació de la documentació per a presentar la proposta final al Consell de Govern.
L’OPE demanarà obligatòriament els informes tècnics corresponents a tots els serveis relacionats amb la posada en marxa dels plans d’estudis, a fi de disposar d’un dictamen tècnic sobre el títol que garantisca que aquest posseeix tots els requisits necessaris establerts per la normativa vigent, que s’incardina en les orientacions derivades de l’EEES i que respon al Pla Estratègic de la Universitat.