Consulta l'oferta de graus.
.

Les Comissions d'elaboració de Plans d'Estudis es van constituir als centres i van iniciar el procés d'elaboració dels plans de les noves titulacions de Grau. En la primera fase van recaptar les aportacions dels departaments que contaven amb matèries troncals al pla d'estudis que s'anava a extingir. També van recaptar informació de la resta de departaments, associacions d'alumnes, professionals, entitats i institutcions del sector al que anava orientada la titulació, configurant així amb aquesta informació i amb la legislació vigent, l'avantprojecte de Memòria per a la Verificació del Pla d'Estudis que seria després sotmés per a la seua aprovació a la Junta de Centre.

Membres C.E.P.E. 's aprovades en el Consell de Govern del 4 de març de 2008