• secretaria
 1. Data de matrícula
 2. Com matricular-te
 3. Documentació que cal adjuntar
 4. Preu de la matrícula
 5. Ajudes a l'estudi
 6. Pagament de la matrícula
 7. Ajuda

1. Data de matrícula

La matrícula és realitza online el dia i hora assignat els dies 17, 18, 19 i 20 de juliol de 2023 si has sigut admés en la preinscripció. 

Per millorar l'organització del procés de matrícula, a cada estudiant admés se li ha assignat un dia i hora concrets, ordenats en funció de la qualificació obtinguda per a cada quota d'admissió. Pots conèixer la teua cita prèvia a través de la pàgina web de la Universitat a partir del 16 de juliol.

2. Com matricular-te

La matrícula és online, des de qualsevol ordinador o dispositiu electrònic, per mitjà d'una aplicació informàtica que et permet fer tots els tràmits per a formalitzar la matrícula d'aquest curs.

Abans d'omplir la matrícula, hauràs de consultar en la pàgina web del centre els horaris de les assignatures per planificar amb antelació les teues preferències, tenint en compte que, com els grups tenen una capacitat limitada, és possible que no trobes plaça en alguna matèria, per la qual cosa és convenient tenir alguna alternativa prevista.

En acabar la matrícula, obtindràs un usuari i contrasenya perquè pugues accedir als serveis de la Universitat, al Portal de l'Alumne, i al teu correu electrònic, on se te comunicaran les dades de matrícula i posteriors notificacions.

Posteriorment, des del Portal de l'Alumne podràs accedir per realitzar modificacions dins del termini establert.

És convenient que et familiaritzes amb aquesta aplicació abans d'acudir a matricular-te. Per a fer-ho, pots consultar les instruccions clicant en aquest enllaç (en preparació). 

3. Documentació que cal adjuntar

Per saber quina és la documentació requerida, clica ací.

4. Preu de la matrícula

El preu de la teua matrícula es calcula en funció del nombre de crèdits matriculats i del preu que tenen. La quantia dels preus públics es regula cada any amb un decret de la Generalitat Valenciana que es publica en el DOCV per al curs acadèmic corresponent.

Si vols consultar els preus públics per al curs 2022/2023

Els conceptes que abones en la matrícula són:

 • Obertura d'expedient
 • Certificat acadèmic oficial, si accedeixes amb proves d'accés a la universitat realitzades a la Comunitat Valenciana. Si les has superades en una altra comunitat autònoma, has d'abonar-ho en la universitat d'origen.
 • Assegurança escolar obligatòria per a alumnes menors de 28 anys.
 • Carnet universitari

5. Ajudes a l'estudi

Des d’aquesta pàgina pots accedir a totes les beques i ajudes ofertades pel Ministeri d’Educació, la Generalitat Valenciana, la Universitat de València i altres entitats que oferten préstecs i ajudes al estudiantat universitari.

6. Pagament de la matrícula

L'emissió dels rebuts depèn de la modalitat de pagament i del tipus de fraccionament indicat per l'estudiant en el moment de la matrícula, per tant, es pot sol·licitar:

 • Pagament per domiciliació bancària. Els períodes establerts per a l'emissió i pagament de rebuts del curs acadèmic són:
 1. Pagament únic, la primera setmana d'octubre.
 2. Fraccionament en 2 pagaments, la primera setmana dels mesos d'octubre  i febrer de l'any següent. 
 3. Fraccionament en 8 pagaments.
 • Pagament amb targeta de crèdit: els rebuts es cobraran en els mateixos períodes que el pagament domiciliat i l'estudiant haurà d'efectuar el pagament a partir de la data d'emissió del rebut mitjançant la plataforma de pagaments en línia de la UV, en un termini no superior a 7 dies.

Per als estudiants de postgrau amb matrícula el mes d'octubre, l'emissió de rebuts es retardarà 1 mes respecte a la planificació anterior. 

A tots els estudiants se'ls emetrà el rebut per al cobrament de les taxes administratives i l'assegurança escolar, fins i tot si s'ha sol·licitat beca abans de l'emissió dels rebuts.

En cas de que et deneguen la beca, s'emetrà un rebut per les taxes que no s'hagen cobrat. Si has optat pel fraccionament en 8 terminis, es regularitzarà l'import corresponent en els terminis pendents de vèncer (menys de 8).

Caldrà tenir en compte els terminis que es publicaran per a evitar l'anul·lació de la matrícula per impagament.

Pe a més informació clica ací

7. Ajuda

Automatrícula 2021. Manual d'ajuda per a estudiants de nou ingrés.