• secretaria

Matrícula

 • Si no aconseguisc plaça en la meua primera opció per a la Universitat, he de matricular-me igual?

  Tots els estudiants admesos per a cursar estudis en la UV, independentment de l'ordre de preferència de la preinscripció, hauran de matricular-se en el termini estipulat si no volen perdre la plaça obtinguda.

 • Què passa si em matricule en la plaça obtinguda, i posteriorment per llista d'espera, m'adjudiquen la titulació que jo vull?

  Tots els estudiants als quals se'ls ha assignat una plaça, i no era la primera sol·licitada, hauran de matricular-se en la titulació obtinguda per a no perdre la plaça adjudicada. Si continuen en llista d'espera i en alguna crida se'ls adjudica una plaça diferent a l'obtinguda, han de dirigir-se al Centro en el que s'han matriculat per a anul·lar la matrícula i dirigir-se al Centre al qual està adscrita la nova titulació per a realitzar una nova matrícula. Més informació: http://links.uv.es/5rXtqx3.

 • Qué val una matrícula en la Universitat?

  El cost de la matrícula per a estudis oficials (graus, màsters i doctorats) està limitat per preus públics . L'import anual de les taxes acadèmiques s'estableix per la Generalitat Valenciana (Decret taxes) d'acord amb els límits d'increment màxims i mínims que determina el Ministeri d'Educació. Més informació: http://links.uv.es/6MnTHbo.

 • Com puc pagar la matrícula en la Universitat?

  La forma de pagament ordinari a la Universitat de València és la domiciliació bancària en qualsevol entitat financera i el pagament fraccionat en dos o en huit terminis. També, es pot optar per pagament únic. Els estudiants de nou ingrés abonen el primer termini de matrícula o les taxes administratives en cas de ser sol·licitants de beques en la segona quinzena de setembre. Els alumnes que sol·liciten beca del Ministeri d'Educació únicament abonen les taxes administratives en el primer termini. Si una vegada resolta la sol·licitud de beca, aquesta fóra denegada, l'import de les taxes de matrícula se'ls dividiria en els terminis de pagament de matrícula que queden per emetre. Si no s'abona la matrícula en els terminis fixats, el centre on s'estiga matriculat/a iniciarà, d'ofici, el procediment d'anul·lació de matrícula per impagament, comunicant a l'interessat/a l'inici d'aquest procediment. Quan se sàpia que no es podrà pagar la matrícula és molt convenient fer-li-ho saber a la secretaria del centre abans que deixar anul·lar la matrícula per impagament. Més informació: http://links.uv.es/jQjMqo6.

 • He fraccionat el pagament de la matrícula, si no pague algun termini què passa?

  L'impagament d'algun dels terminis comportarà l'anul·lació de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'haguessin abonat. No obstant, a causa de la crisi sanitària, i de manera excepcional, si la persona pagadora dels rebuts està afectada per un ERTO i ho justifica degudament al Centre, es prendran les mesures oportunes per a flexibilitzar el pagament.

 • Hi ha alguna exempció en el pagament de la matrícula?

  Les possibles exempcions i bonificacions per al pagament de les taxes de matrícula estan recollides en normatives de caràcter estatal i/ autonòmiques: - Els estudiants beneficiaris de beques i/o ajudes a l'estudi no paguen taxes de matrícula - Els estudiants membres de famílies nombroses i famílies monoparentals paguen el 50% de la matrícula si són membres de famílies nombroses de categoria general i del 100% si són de categoria espacial. Han de presentar en la secretaria del seu centre, cada curs acadèmic el títol de família nombrosa actualitzat - Els estudiants discapacitats amb percentatge igual o superior al 33% estan exempts del pagament de matrícula. - Els estudiants afectats per actes terroristes està exempts de pagament de matrícula - Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes les estudiants víctimes d'actes de violència de gènere, així com els fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys. - Els estudiants amb matrícula d'honor en l'avaluació global del 2n Curs de Batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat gaudiran, durant el primer any i per una sola vegada, d'exempció total del pagament de les taxes per matrícula - Els estudiants que obtinguen qualificació de "matrícula d'honor" en els seus estudis universitaris no pagaran el curs següent, si no canvien d'estudis, l'import equivalent al nombre de crèdits en els quals hagen obtingut aquesta qualificació Més informació: http://links.uv.es/jQjMqo6.

 • Puc anul·lar la matrícula?

  SÍ, es pot sol·licitar l'anul·lació de matrícula, tant total com parcial a petició de l'estudiant , sempre que hi haja una causa sobrevinguda i de força major, es demana a través d'administració electrònica i dins dels períodes establits per a això en el calendari de gestió adminstrativa. La resolució estimatòria de l'anul·lació de matrícula només comportarà devolució de taxes acadèmiques si la sol·licitud es va efectuar abans del 31 de desembre de l'any en curs. Més informació: http://links.uv.es/5DnIv9B.

 • Puc modificar la meua matrícula?

  Les modificacions de matricula només es poden realitzar dins del termini de matrícula . Fora d'aquests terminis únicament amb caràcter excepcional i prèvia justificació. S'entén per modificació de matrícula: canvi d'assignatura, anul·lació o ampliació d'assignatures.

 • De quantes assignatures m'he de matricular?

  Els estudiants de la UV a temps complet deuen matrícularse d'almenys 36 crèdits. Els estudiants a temps parcial podran matricular-se d'entre un mínim de 24 crèdits i un màxim de 36 crèdits. Més informació: http://links.uv.es/5DnIv9B.

 • Quantes vegades puc matricular-me de la mateixa assignatura?

  Els estudiants que cursen titulacions de grau disposaran d'un màxim de 6 convocatòries per a superar una assignatura. Els estudiants als quals els queden menys del 15% dels crèdits per a finalitzar els estudis no se'ls aplicarà l'anterior. Més informació: http://links.uv.es/39qX1aX.

 • Què és la matrícula a temps complet i la matrícula a temps parcial?

  Són dues modalitats de matrícula que es poden seleccionar cada curs i des de primer.

  Matrícula a temps complet:

  • Es tracta de la modalitat de matrícula ordinària que per defecte correspon a tots els estudiants.
  • Suposa matricular-se d'almenys 36 crèdits.
  • L'estudiant pot matricular-se d'un màxim de 72 crèdits.

  Matrícula a temps parcial:

  • Es tracta d'una modalitat de matrícula pensada per a estudiants que compatibilitzen el treball amb els estudis o que per motius personals o de rendiment acadèmic poden o deuen seguir els estudis amb menor càrrega lectiva anual.
  • Suposa matrícularse d'entre un mínim de 24 crèdits i un màxim de 36 crèdits.
  • Els estudiants amb matrícula a temps parcial podran accedir a beques i ajudes si compleixen la resta de requisits acadèmics i econòmics. Les ajudes a rebre es calcularan tenint en compte la condició d'alumne amb matrícula parcial.

  Més informació: http://links.uv.es/5DnIv9B

 • Puc matricular-me d'assignatures soltes?

  Sí, només quan es tracte d'assignatures de formació bàsica. Més informació: http://links.uv.es/5DnIv9B.

 • Quan s'obri la matrícula d'enguany?

  La matrícula és online des de qualsevol ordinador o dispositiu electrònic, per mitjà d'una aplicació informàtica que et permet fer tots els tràmits per a formalitzar la matrícula. Pots conèixer la teua cita prèvia a través de la pàgina web de la Universitat: http://links.uv.es/hAgc1kV Més informació: http://links.uv.es/fsyuC4i.

 • Crec que per les circumstàncies econòmiques que la crisi sanitària ha produït en la meua família no podré afrontar el pagament de rebuts

  Atenent les circumstàncies que econòmicament ha produït la crisi sanitària, la Universitat de Valencia ha pres determinades mesures sobre l'afrontament del pagament de rebuts i ha posat en marxa ajudes amb fons propis. Es pot consultar: https://links.uv.es/MaCGNL8.

 • Quan puc sol·licitar cita de matrícula?

  Pot consultar el calendari administratiu per a aquest curs a: http://links.uv.es/qv6IeSS. No obstant això, degut a la suspensió de l'activitat docent provocada per la crisi sanitària, les dates publicades podrien no ser vàlides.