L'adaptació a grau és el procediment pel qual un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una determinada titulació declarada a extingir adapta el seu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.

Quines són les Regles d'adaptació

Per a cada grau s'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové. 

Com figuren les qualificacions

  • Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació
  • Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.