Reial Decret 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, diu en l’article 12.8: D’acord amb l'article 46.2.i) de la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, els estudiants poden obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. A aquest efecte, el pla d'estudis ha de recollir la possibilitat que els estudiants obtinguen un reconeixement d’almenys sis crèdits del total del pla per la participació en les activitats esmentades.

Aquesta possibilitat proporciona als estudiants l'ocasió de realitzar activitats que afavorisquen la creativitat, reconeguen la participació en la vida universitària i, en general, complementen els estudis elegits, de manera que els dóna un bagatge cultural complementari al de l'àrea acadèmica d'origen i una formació integral, plural i interdisciplinària com a universitaris i com a ciutadans.

Per a això, la Universitat ha de facilitar als estudiants una oferta específica que ha d'ajustar-se a l'oferta d'activitats culturals, esportives i solidàries de la Universitat, a la configuració dels diferents nivells de participació i representació dels estudiants en la nostra institució i a l'estructura dels plans d'estudi.

La finalitat d'aquest reglament és establir els criteris