Image de la noticia

 

Resolució de 26 de gener de 2022, de la vicerectora d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es resolen les ajudes a l'estudi per als i les estudiants que cursen estudis oficials en centres propis de la Universitat de València en els quals concórrega alguna circumstància excepcional sobrevinguda, curs 2020-2021.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a partir del 28 de gener, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de publicar-se.