Com matricular-se en els exàmens:

Estos estudiants hauran de realitzar la matrícula en la fase específica de la prova en el centre de la Comunitat Valenciana on hagen cursat els estudis; si el centre és privat i no impartix Batxillerat es formalitzarà la matrícula en el centre públic a què estiga adscrit a efectes administratius. Els centres enviaran a la universitat a què estiguen adscrits, segons el procediment que cada una establisca, una relació certificada on figuren els alumnes que vullguen presentar-se a la fase específica de la prova d’accés, on faran constar les matèries de modalitat de segon curs de Batxillerat que hagen triat, fins a un màxim de quatre, per a realitzar la prova, així com la nota mitjana del cicle realitzat.

Els alumnes que encara no han finalitzat l’any acadèmic en curs la totalitat dels seus estudis, a falta de la Formació en Centres de Treball i, si és el cas, el mòdul de projecte, podran matricular-se per a la realització de la fase específica de la prova d’accés a la universitat del dit any, segons el que establix l’article 3 de l’Orde EDU/3242/2010, de 9 de desembre; per a això se seguirà el procediment descrit en el paràgraf anterior, deixant en blanc l’apartat de la nota mitjana del cicle realitzat en la relació certificada que s’envie a la universitat.

En el cas d’estudiants que han cursat estudis fora de la Comunitat Valenciana hauran de realitzar la matrícula directament en el Servei d'Estudiants d’una universitat pública de la Comunitat Valenciana, excepte si l’estudiant residix a la Comunitat Valenciana, i en este cas haurà de matricular-se en el centre públic de Secundària més pròxim al seu domicili i, en ambdós casos, adjuntarà la certificació acadèmica oficial d’haver finalitzat els seus estudis en la qual conste la nota mitjana obtinguda.