Imatge Pla de Diversitats
Procés participatiu per a elaborar el I Pla de Diversitats

El procés participatiu està obert a qualsevol membre de la comunitat universitària amb interés per definir els objectius, identificar i prioritzar les accions, establir un cronograma i recursos, i dissenyar un sistema de seguiment i avaluació per a cada una de les línies del futur Pla de Diversitats. Les sessions participatives previstes són les següents:

L1: Política d’igualtat i reconeixement

Per tal de definir objectius i accions de sensibilització, formació i capacitació del PAS i PDI, impuls dels continguts de diversitat en la docència i la recerca, etc.

- Dimarts, 9 de març (15:30-17:30 h)

- Divendres, 12 de març (9:30-11:30 h)

L2: Política institucional antidiscriminatòria

Per tal de definir objectius i accions de caràcter estructural com ara polítiques i procediments d’acompanyament i atenció a la diversitat, desenvolupament d’instruments per a combatre activament les discriminacions, accions per a incloure activament la diversitat entre l’estudiantat, el PDI i el PAS, etc.

- Dimarts, 23 de març (15:30-17:30 h)

- Divendres, 26 de març (9:30-11:30 h)

L3: Participació i societat

Per tal de definir objectius i accions en relació a l’enfortiment del teixit associatiu universitari, voluntariat, treball en xarxa i col·laboració amb altres universitats, associacions i entitats de la societat civil, etc.

- Dimarts, 20 d’abril (15:30-17:30 h)

- Divendres, 23 d’abril (9:30-11:30 h)

L4: Compromís institucional, coordinació i interseccionalitat

Per tal de definir objectius i accions relatives a la implementació, seguiment i avaluació del Pla, la coordinació amb altres àrees i serveis universitaris i la transversalització de la perspectiva de la diversitat en les diferents polítiques universitàries.

- Dimarts, 27 d’abril (15:30-17:30 h)

- Divendres, 30 d’abril (9:30-11:30 h)

Per a participar, pots inscriure’t ací a les sessions que vulgues, en horari de matí o vesprada.

En el mes de maig, acabada aquesta fase, i una vegada estiga redactat l’esborrany, es farà l’exposició pública del Pla i s’obrirà un termini d'al·legacions i esmenes.

 

Data De 1 de març de 2021 a 16 de maig de 2021. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització En línia

 
Organitza
 

Contacta diversitats@uv.es

 
Més informació