Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Valorització i transferència

Què és la valorització de resultats?

La valorització de resultats inclou els passos d'avaluació, protecció i comercialització dels resultats d'investigació per a fer-los arribar fins a les empreses i la societat en condicions òptimes per a ser utilitzats.

A qui va dirigida?

En el procés de valorització estan implicats investigadors, com a creadors del coneixement a transferir, i empreses o entitats, que són les interessades a poder incorporar els resultats d'investigació als productes i serveis que ofereixen.

Valorització

La valorització, segons la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació s'entén com la posada en valor del coneixement obtingut mitjançant el procés d'investigació i aconsegueix tots els processos que permeten acostar els resultats de la investigació finançada amb fons públics a tots els sectors i agents socials, i generar valor social a través de diverses manifestacions i tipus de transferència. 

Així doncs, la valorització consisteix en l'aportació de valor als resultats d'investigació susceptibles d'ús econòmic o social, amb el propòsit que resulten d'interés a empreses o un altre tipus d'entitats i, conseqüentment, els porte a aprofitar-los o a adquirir-los.

Per tant, el procés de valorització es desenvolupa en cinc etapes principals des del punt de vista d'universitats:

1.    Identificació de resultats: comunicació formal del personal investigador sobre els resultats obtinguts, si és que consideren que poden ser explotats. 
2.    Avaluació del potencial d'innovació i de transferència del resultat.
3.    Protecció, en el seu cas, de drets de propietat intel·lectual i industrial.
4.    Comercialització. És l'acció de promoció que permeta fer arribar i donar a conéixer els resultats d'investigació a les persones i organitzacions que puguen mostrar interés per l'explotació econòmica o social.
5.    Proves de concepte. Les proves, demostracions o estudis addicionals que validen tècnicament l'interés que presenten els resultats per a la seua explotació econòmica en condicions reals i no de laboratori.

Transferència

Els resultats d'investigació que es generen a partir de l'activitat investigadora dels centres públics d'investigació, com són les universitats, poden ser transferits mitjançant una de les següents tres vies: 

1) la llicència a empreses existents, 
2) la realització de projectes col·laboratius universitat‐empresa per a posar a punt o validar industrialment un resultat d'investigació generat en la universitat, en els quals es contempla un dret d'opció de llicència per al cas en què el resultat haja sigut validat amb èxit i 
3) la creació d'una nova empresa que tinga per objecte social l'explotació comercial d'aquest resultat (una Spin‐off universitària o una empresa basada en coneixement).

En general, la presa de decisió en l'elecció de l'una o l'altra via de transferència, dependrà de diversos criteris, com: 

1) el potencial d'innovació del resultat d'investigació
2) el potencial de mercat (idea de negoci, existència de nínxol de mercat, possibles competidors, avantatges competitius, empreses interessades en la seua transferència) 
3) la capacitat i implicació de l'equip investigador.

Després de la valorització ve la transferència del coneixement o la tecnologia, a través de la qual es transfereixen, mitjançant contracte, drets sobre el coneixement amb major o menor limitació i exclusivitat. La transferència és tècnicament un acte jurídic, però comporta relació i intercanvi d'informació tècnica i també genera una relació econòmica en el context d'un determinat mercat.

Comercialització

La promoció i, en general, l'acció comercial, forma part del procés de valorització i transferència de coneixement. El producte/servei que es tracta és, sens dubte, singular, a causa de la seua intangibilitat i estat primerenc de desenvolupament, la qual cosa requerirà de canvis respecte als conceptes i accions clàssiques de la comercialització. El caràcter nou d'alguns productes derivats de la investigació generarà noves necessitats i nous mercats. Mentre que el caràcter públic i social d'alguns d'aquests productes o serveis incidirà sobre la consideració de “guany” i “valor” que se sol considerar habitualment en la comercialització.

Aquesta fase del procés de valorització se centra en l'elaboració de fitxes d'ofertes tecnològiques, cerca i contacte amb empreses, mailing o assistència a fires sectorials, difusió d'ofertes tecnològiques en web i altres suports.

Aquestes fitxes estan disponibles en la pàgina web: https://www.uv.es/oct, que recull l'Oferta científic tecnològica de la UV, a partir de les línies i capacitats d'investigació dels grups d'investigació reconeguts per la Universitat de València d'acord amb el Reglament d'Estructures d'Investigació de la UV, aprovat per ACGUV 48/2013.

A més, de la cerca activa i el contacte de possibles empreses licenciatarias interessades en l'explotació dels resultats d'investigació, s'elaboren fitxes d'Oferta Científica i Tecnològica (OCT) per a la seua difusió, bé en portals d'internet propis com en Market Places tecnològics. Existeixen nombrosos Market Places en els quals, sota un format estàndard, s'exhibeixen aquestes ofertes i es busquen possibles interessats. 

La fitxa OCT es configura com la carta de presentació de les tecnologies desenvolupades pels grups i de les seues capacitats d'investigació. En ella, en un llenguatge senzill i directe es ressalten, entre altres qüestions, les possibles solucions a necessitats empresarials, l'ús i els avantatges que ofereixen aquestes tecnologies. La OCT d'un resultat protegit per patent és un document que utilitza un llenguatge empresarial destacant els avantatges competitius que ofereix aquesta tecnologia per a possibles empreses licenciatarias, i sempre mostrant informació no confidencial.

Contractes de Transferència i Valorització

Contractes de llicència

Els resultats d'investigació que es generen a partir de l'activitat investigadora dels centres públics d'investigació, com són les universitats, poden ser transferits mitjançant diferents vies, una d'elles les llicències a tercers.

El contracte de llicència és un contracte en virtut del qual el titular d'un dret de propietat industrial o intel·lectual (llicenciadora) retenint la seua propietat, autoritza un tercer (licenciatario) a usar o explotar aqueix dret en les condicions previstes en el propi contracte, això és, li permet l'exercici de determinades facultats d'explotació. Així, la part llicenciadora, que és i continua sent la titular del resultat li atorga un dret d'explotació a una empresa o entitat externa (licenciatario), però mantenint sempre la seua propietat, com el lloguer d'un bé.

Es poden dissenyar diferents estratègies de llicència. La llicència pot ser il·limitada, o ben limitada per a un determinat territori, un ús o aplicació concreta o per a totes, i pot ser atorgada, així mateix, en exclusiva o de manera no exclusiva.

 

Acords de transferència de material (MTA)

Un acord de transferència de material (Material Transfer Agreement, MTA) és un contracte que regeix la transferència de material d'investigació entre dues organitzacions (proveïdora i receptora), tant a nivell nacional com a nivell internacional, amb la finalitat que s'acorde en el mateix les condicions de l'intercanvi.

Els materials més sovint transferits són els materials biològics (com a reactius, línies cel·lulars, plasmidis, vectors, etc.), però els MTAs poden ser usats per a altres tipus de materials com els compostos químics i fins i tot per a alguns tipus de programari.

Des del punt de vista del proveïdor, és a dir, de la institució que cedeix el material per a prosseguir una investigació, és crucial aclarir:

•    Quin ús farà el receptor d'aquest material (en alguns casos, si l'origen del material és humà, el proveïdor té responsabilitat jurídica sobre la utilització ètica i segura d'aquest material). 
•    Quines restriccions s'imposen a la divulgació dels resultats, per a protegir la pròpia investigació.
•    Qui ostenta la titularitat dels resultats obtinguts d'aquesta cessió (derivats) i com es tractarà el possible valor comercial. D'ací la importància de signar un MTA entre totes dues parts (la receptora i la proveïdora).

En cas que es reba material d'una altra organització per a utilitzar-ho en investigació i que aquest material vinga acompanyat d'un MTA, s'haurà de tindre en compte que hi ha certs aspectes crítics que poden limitar el treball. Així, s'han de revisar acuradament els següents termes:

•    Autorització i duració de l'ús.
•    Drets de publicació.
•    Confidencialitat.
•    Dret a realitzar distribucions addicionals del material, és a dir, si és possible deixar el material a un altre personal investigador col·laborador, etc.
•    I tot el referent als apartats que afecten la titularitat i l'explotació dels resultats futurs de la pròpia investigació.

 

Acords de confidencialitat (NDA)

Un acord de confidencialitat (Senar-disclosure agreement, NDA) és un contracte que es realitza a fi que una o més parts intercanvien informació confidencial d'una manera segura, garantint que aquesta informació es mantindrà en secret i de manera confidencial entre les parts. En ell s'estableixen les responsabilitats i obligacions de totes les parts amb la finalitat que la informació compartida no es divulgue ni s'use per l'altra part sense permís o consentiment.

Altres preguntes d'interés

Què són els “Nivells de maduresa tecnològica” (TRL)?

Els nivells de maduresa tecnològica o Technology Readiness Levels (TRL) són una forma acceptada de mesurar l'estat de desenvolupament d'una tecnologia. En aquesta determinació es pot estudiar i precisar la viabilitat dels projectes futurs i la menor o major proximitat del projecte al mercat.

En total existeixen 9 TRL, en els quals es poden classificar els projectes d'innovació, segons el seu estat de desenvolupament i nivell comercial. L'establiment dels nivells de maduresa dins d'un projecte d'innovació permet traçar el full de ruta tècnic, comercial i financera, que es requereix per a portar un producte, procés, servei o model de negoci nou o significativament millorat al mercat. Si es classifica adequadament el nivell de maduresa d'un prototip, es podrà definir i aclarir els temps i riscos associats al procés de comercialització.

TRL 1: Investigació bàsica. •TRL 2: Formulació de la tecnologia. •TRL 3: Investigació aplicada. Prova de concepte. •TRL 4: Desenvolupament a petita escala (laboratori). •TRL 5: Desenvolupament a escala real. •TRL 6: Sistema/prototip validat en entorn simulat. •TRL 7: Sistema/prototip validat en entorn real. •TRL 8: Primer sistema/prototip comercial. •TRL 9: Aplicació comercial.

Què són les Proves de Concepte o
projectes de valorització?

Una prova de concepte PdC o PoC (Proof of concept) es pot definir com la validació d'una solució tècnica a un problema, generada a partir d'un resultat d'investigació, en condicions més pròximes a la realitat i amb la qual es busca incrementar el seu potencial d'explotació. Una PdC permet la validació de tecnologies i/o coneixements, quan aquests són sotmesos a condicions reals d'operació. Pot consistir en proves d'escalat, proves experimentals que validen i demostren l'efectivitat i funcionalitat del producte, procediment o servei, treballs de normalització, entre altres.

Fent ús de l'escala Technology Readiness Levels (TRL) o grau de maduresa, podria #assumir que una PdC té com a punt de partida nivells de TRL3 (prova de concepte de característiques analítiques i experimentals), amb resultats que aconseguirien nivells TRL6 o 7 (validació del sistema en condicions pròximes a les reals o validat en entorn operatiu real). 

El desenvolupament d'una PdC permet avaluar la utilitat, viabilitat i sostenibilitat de coneixements i invencions susceptibles de transferència i capaces d'impactar el desenvolupament productiu. L'execució d'una PdC permet reduir la incertesa i els riscos associats a la transferència de coneixements i de tecnologies, facilitant un acostament al mercat i a les necessitats de la societat.

Què són els beneficis d'explotació i com es reparteixen?

L'article 145 dels Estatuts de la UV estableix que quan la patent o altres drets de propietat industrial tinguen com titular la UV, aquesta suportarà totalment les despeses de tramitació. En aquest cas, i una vegada descomptades les despeses esmentades, es destinarà un 50% dels beneficis als investigadors o les investigadores i un 20% als departaments o instituts universitaris d'investigació als quals estiguen adscrits, i la resta quedarà incorporada en el pressupost general de la UV.

Per tant, són beneficis la quantitat resultant de descomptar les despeses de tramitació dels drets en els quals incórrega la UV als ingressos rebuts per l'explotació d'aquest dret titularitat de la UV. 

Al personal inventor/autor li corresponen un 50% dels beneficis repartits en proporció als seus percentatges d'inventor/autoria.

Qui negocia i gestiona els contractes de transferència de material i de llicència?

Aquests contractes de transferència (MTA i llicències) són negociats i gestionats des de la secció d'Innovació i Valorització. El personal tècnic de la secció, en contacte continu amb el personal investigador implicat, desenvolupen i perfilen el clausulat dels diferents tipus de contractes de llicència i MTA (Material Transfer Agreement).

Referència Normativa Document(s)
DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

L 14/2011

Llei 14/2011, d´1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació

 
Sol·licitud de revisió de contracte de transferència de material MTA
 
 
OMPI
MINCOTUR
NASA
 
 

Funcions del servei de Transferència i Innovació

 

  • Valorització dels resultats d'investigació: assessorament en convocatòries de proves de concepte, projectes de demostració, desenvolupament de prototips, cerca de finançament, cerca de socis, etc. (Valoritza i Transfereix).
     
  • Elaboració i difusió d'ofertes cientificotècniques (OCT) de resultats d'investigació. Assistència a fires tecnològiques i reunions amb empreses.
     
  • Elaboració, negociació i gestió d'acords de transferència de resultats d'investigació (llicències, opció de llicències, acords de transferència de material), així com d'altres acords que acompanyen la labor de transferència (acords de cotitularidad, acords de confidencialitat relatius a resultats d'investigació).
     
  • Foment de la col·laboració del personal investigador de la UV amb empreses per a realitzar projectes de valorització i d'innovació.
Contacte

Servei de Transferència i Innovació

Secció d'Innovació i Valorització

C/ Amadeo de Saboya 4, 46010 València

Universitat de València 

 

sti.innovacion@uv.es

+ info