Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Resolució Definitiva. Programa VLC-BIOMED 2022 – Subprogrames per al foment d'Accions Preparatòries i Projectes d’Innovació coordinats entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe.

  • 29 de juliol de 2022
Resolució Definitiva. Programa VLC-BIOMED 2022 – Subprogrames per al foment d'Accions Preparatòries i Projectes d’Innovació coordinats entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe.
Resolució Definitiva. Programa VLC-BIOMED 2022 – Subprogrames per al foment d'Accions Preparatòries i Projectes d’Innovació coordinats entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe.

Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra ella, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de publicació oficial

RESOLUCIÓ DE 29 DE JULIOL DE 2022, DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I DE LA DIRECCIÓ GERÈNCIA DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA LA FE, PER LA QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS CONCEDIDES I DENEGADES DE LA CONVOCATÒRIA CORRESPONENT A 2022 D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CONJUNTS.


.

 

Llista d'enllaços: