Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR CONVIDAT ( CONVOCATÒRIA 2023)

  • NOTA:El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert, del 17 de novembre fins al 12 de desembre de 2022 a les 14.00 hores.

 


 

CONVOCATÒRIA D'EXPRESSIONS D'INTERÉS PER L’ACOLLIMENT DE PERSONAL INVESTIGADOR AFECTAT PEL CONFLICTE D'UCRAÏNA EN CENTRES D'INVESTIGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Innovació, Ciència, Universitats i Societat Digital convoca subvencions destinades a la contractació de personal investigador afectat pel conflicte d'Ucraïna

 

Documents complementaris:

NOTA: termini intern de presentació d'instàncies, del 9 de juny al 16 de juny de 2022 a les 14’00 hores. Per a més informació poden dirigir-se a epif@uv.es

 

RESOLUCIÓ DE 4 D'OCTUBRE DE 2022 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES DECLARA L'APLICACIÓ DELS FONS PREVISTOS EN EL PROCEDIMENT PER A LA DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D'AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/AS DE NACIONALITAT UCRAÏNESA EN EL SI DE LES ESTRUCTURES D'INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A COMPLEMENTAR LES AJUDES URGENTS PER A L'ACOLLIMENT DE PERSONAL INVESTIGADOR AFECTAT PEL CONFLICTE D'UCRAÏNA EN CENTRES D'INVESTIGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA I EN UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONCEDIDES PER LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de comunicar, dins del termini de 5 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució, l'acceptació o desistiment de l'ajuda concedida mitjançant la Seu Electrònica.

 

RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS CONCEDIDES EN EL PROCEDIMENT PER A LA DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D’AJUDES PER A ESTADES D’INVESTIGADORS/ES DE NACIONALITAT UCRAÏNESA EN EL SI DE LES ESTRUCTURES D’INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

 

 


AJUDES PER A ESTADES D’INVESTIGADORS I INVESTIGADORES DE NACIONALITAT UCRAÏNESA EN EL SI DE LES ESTRUCTURES D’INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

Les sol·licituds, dirigides al Vicerectorat d’Investigació, hauran de presentar-se remetre’s al Servei de Gestió de la Investigació,  per registre electrònic mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València.

 

 

NOTA:El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la UV, fins al 17 de juny de 2022 a les 14:00 hores.

RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS CONCEDIDES EN EL PROCEDIMENT PER A LA DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D’AJUDES PER A ESTADES D’INVESTIGADORS/ES DE NACIONALITAT UCRAÏNESA EN EL SI DE LES ESTRUCTURES D’INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

 

 


AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2022).

 

  • NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà el 7 de febrer de 2022, i finalitzarà el 8 de març de 2022 a les 14:00h.

RELACIÓ PROVISIONAL D'AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

  • NOTA:Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, les al·legacions que estimen oportunes

RELACIÓ DEFINITIVA D'AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

  • NOTA:Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra ella, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la data de publicació oficial.

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR CONVIDAT ( CONVOCATÒRIA 2022)

  • NOTA:El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert, del 14 de desembre de 2021 fins al 14 de gener de 2022 a les 14.00 hores.

RELACIÓ PROVISIONAL D'AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR CONVIDAT ( CONVOCATÒRIA 2022)

  • NOTA:Las personas solicitantes deberán presentar, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente a la fecha de publicación de esta resolución, las alegaciones y/o reclamaciones que estimen oportunas, debidamente justificadas y documentadas mediante la Sede Electrónica.

RELACIÓ DEFINITIVA D'AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR CONVIDAT ( CONVOCATÒRIA 2022)

  • NOTA:Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra ella, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de publicació oficial.

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2021).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants pendents d’esmena hauran de presentar, mitjançant la Sede Electrónica, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 14/04/2021)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 25 de febrer de 2021 a les 14:00h. (Data de publicació: 20/01/2021)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2021).

 

Resolució amb la correció de la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants pendents d’esmena hauran de presentar, mitjançant la Sede Electrónica, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 4/06/2021)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 25 de febrer de 2021 a les 14:00h. (Data de publicació: 20/01/2021)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2020).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 31/07/2020)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de tres dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, les al·legacions i/o reclamacions que estimen oportunes, degudament justificades i documentades mitjançant correu electrònic a l’adreça epif@uv.es i amb l’assumpte “Convidats 2020 Al·legacions”. (Fecha de publicación: 27/07/2020)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants pendents de subsanació hauran de presentar, mitjançant la Sede Electrónica, dins del termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 03/06/2020)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 24 de febrer de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 12/02/2020)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 16/01/2020)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2020).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 31/07/2020)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de tres dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, les al·legacions i/o reclamacions que estimen oportunes, degudament justificades i documentades mitjançant correu electrònic a l’adreça epif@uv.es i amb l’assumpte “Estades2020 Al·legacions”. (Data de publicació: 24/07/2020)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la Sede Electrónica, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. (Data de publicació: 04/06/2020)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 24 de febrer de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 17/02/2020)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 16/01/2020)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGACIÓ «BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN» (Convocatòria 2020).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 09/07/2020)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants que vulguen al·legar podran presentar un escrit mitjançant l’adreça electrònica epif@uv.es amb l’assumpte “Santander2020”, amb les al·legacions que estimen oportunes. El termini per al·legar es fins a les 14:00 hores del 8 de juliol de 2020. (Data de publicació: 06/07/2020)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 1 de juliol de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 17/06/2020)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGACIÓ «BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN» (Convocatòria 2019).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 05/06/2019)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants que vulguen esmenar o al·legar podran presentar un escrit mitjançant l’adreça electrònica epif@uv.es fins a les 14 hores del 4 de juny de 2019, a comptar des de l’endemà de la publicació d'aquesta resolució, indicant en l’assumpte del correu al·legació o esmena «Becas Iberoamérica. Santander Investigación», amb la documentació preceptiva que complete la sol·licitud en el cas d’esmena o les al·legacions que estimen oportunes. (Data de publicació: 31/05/2019)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2019).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 14/05/2019)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la Seu Electrònica, fins al 8 de maig de 2019, a les 14:00h, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. (Data de publicació: 03/05/2019)

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la Seu Electrònica, dins del termini de nou dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta correcció, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. (Data de publicació: 23/04/2019)

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de quinze dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 17/04/2019)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 15 de febrer de 2019 a les 14:00h. (Data de publicació: 14/01/2019)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2019).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 14/05/2019)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

Relació provisional de sol·licituds ADMESES i PENDENTS D'ESMENA.

NOTA: Les persones sol·licitants pendents de subsanació hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de quinze dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 17/04/2019)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 15 de febrer de 2019 a les 14:00h. (Data de publicació: 14/01/2019)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGACIÓ «BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN» (Convocatòria 2018).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 07/09/2018)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2018).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 19 de gener de 2018 a les 14:00h. (Data de publicació: 19/12/2017)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2018).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 13/03/2018)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 19 de gener de 2018 a les 14:00h. (Data de publicació: 19/12/2017)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2018).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 15/05/2018)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL. (Data de publicació: 20/02/2018)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 19 de gener de 2018 a les 14:00h. (Data de publicació: 19/12/2017)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2017).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 03/05/2017)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: L'esmena de les sol·licituds relacionades a l’annex 2 ha de realitzar-se a través de la Seu Electrónica de la Universitat de València, d’acord amb el procediment i el termini establert en la corresponent notificació individual. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 31/03/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17/01/2017)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2017).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 02/05/2017)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: L'esmena de les sol·licituds relacionades a l’annex I ha de realitzar-se a través de la Seu Electrónica de la Universitat de València, d’acord amb el procediment i el termini establert en la corresponent notificació individual. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 21/03/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17/01/2017)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2017).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 12/04/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17/01/ 2017)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGACIÓ «BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN» (Convocatòria 2017).

 

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de juny de 2017. (Data de publicació: 08/03/2017)

 


 

AJUDES DE MOBILITAT EN EL MARC DEL PROGRAMA «BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN».

 

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

 


 

AJUDES PER A ESTADES TEMPORALS D’INVESTIGADORS CONVIDATS, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA “ATRACCIÓ DE TALENT” DE VLC-CAMPUS (Annex 5 - Convocatòria 2016).

 

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS.

NOTA: La documentació per la subsanació de sol·licituds s'haurà en presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini que començarà el 8 d'abril i finalitzarà el 17 d'abril, ambdós inclosos. (Data de publicació: 07/04/2016)

 


 

AJUDES PER A ESTADES CURTES EN ALTRES UNIVERSITATS I CENTRES D’INVESTIGACIÓ (Annex 4 - Convocatòria 2016).

 

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS.

NOTA: La documentació per la subsanació de sol·licituds s'haurà en presentar dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat, termini que començarà el 14 d'abril i finalitzarà el 23 d'abril, ambdós inclosos. (Data de publicació: 13/04/2016)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR D’AQUESTA UNIVERSITAT AL SI DE LA UNIVERSITAT DE CALIFÒRNIA A BERKELEY.

 

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

 


 

AJUDES PER A ESTADES CURTES DE BENEFICIARIS DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Annex 3 - Convocatòria 2016).

 

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

 


 

AJUDES PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS D’INVESTIGACIÓ (Annex 6 - Convocatòria 2016).

 

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà el 1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 03/12/2015)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR D’AQUESTA UNIVERSITAT AL SI DE LA UNIVERSITAT DE CALIFÒRNIA A BERKELEY (Annex 2).

 

  - Sol·licitud

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 07/07/2015)

   - Relació definitiva de sol·licituds CONCEDIDES I DENEGADES.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de publicació: 28/05/2015)

   - Relació provisional de sol·licituds ADMESES I DENEGADES.

NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds s'haurà de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data final: 07/06/2015)

 


 

AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ I/O ASSISTÈNCIA A WORKSHOPS CONJUNTS DINS DE LA INICIATIVA "CALIFORNIA-SPAIN CAMPUS” SORGIDA DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE ELS CAMPUS D’EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL ANDALUCIA-TECH I VLC/CAMPUS I LA UNIVERSITAT DE CALIFÒRNIA A BERKELEY (UCB) (Annex 4).

 

  - Sol·licitud

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 07/07/2015)

   - Relació definitiva de sol·licituds CONCEDIDES I DENEGADES.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de publicació: 28/05/2015)

   - Relació provisional de sol·licituds ADMESES I DENEGADES.

   NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds s'haurà de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data final: 07/06/2015)

 


 

AJUDES PER A ESTADES TEMPORALS DE PERSONAL INVESTIGADOR DE RECONEGUT PRESTIGI DE LA UNIVERSITAT DE CALIFÒRNIA A BERKELEY, CONVIDATS PER GRUPS D’INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Annex 3).

 

 - Sol·licitud

 - Model fitxa

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 05/05/2015)

 


 

AJUDES PER A ESTADES TEMPORALS D'INVESTIGADORS CONVIDATS, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA "ATRACCIÓ DE TALENT" DE VLC-CAMPUS (Annex 4).

 

  - Sol·licitud

  - Model fitxa

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 31/03/2015)

   - Relació definitiva de sol·licituds CONCEDIDES I DENEGADES.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de publicació: 11/03/2015)

   - Relació provisional de sol·licituds ADMESES I PENDENTS DE SUBSANACIÓ.

NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds s'haurà de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data final: 21/03/2015)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE BENEFICIARIS DE PROGRAMES DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL (Annex 2).

 

  - Sol·licitud

  - Memòria sol·licitud (Annex 2.1).

  - Model certificació estada (Annex 2.2).

  - Memòria final (Annex 2.3).

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS (Data de publicació: 27/03/2015)

   - Relació de sol·licituds CONCEDIDES.

NOTA: Document amb les INSTRUCCIONS per al gaudiment de les ajudes de mobilitat de Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

 


 

AJUDES PER A ESTADES CURTES EN ALTRES UNIVERSITATS I CENTRES D'INVESTIGACIÓ (Annex 3).

 

  - Sol·licitud

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS (Data de publicació: 27/03/2015)

   - Relació de sol·licituds CONCEDIDES amb la puntuació definitiva.

   - Relació de sol·licituds CONCEDIDES amb la dotació concedida.

   - Relació definitiva de sol·licituds DESESTIMADES.

NOTA: Document amb les INSTRUCCIONS per al gaudiment de les ajudes de mobilitat de Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS (Data de publicació: 5/03/2015)

   - Relació de sol·licitants ADMESOS amb la puntuació provisional

   - Relació de sol·licitants als quals s'ha reclamat el subsanament de la documentació presentada, amb indicació del defecte a subsanar i amb la puntuació provisional

   - Relació provisional de sol·licituds DENEGADES

NOTA: El termini de presentació de reclamacions i/o al·legacions finalitzarà el dia 16 de març de 2015 a les 23.59 hores

 


 

AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ EN GRANS INICIATIVES DE LA UE I L’ELABORACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS D’INVESTIGACIÓ (Annex 5).

 

  - Sol·licitud

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 7 de febrer de 2015, tret de l'annex 5, el termini del qual estarà obert durant tot l'any 2015.

 


 

AJUDES DE MOBILITAT D'INVESTIGADORS DINS DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE "ANDALUCIA-TECH", "VLC-CAMPUS" I LA UNIVERSITAT DE CALIFORNIA A BERKELEY.

 

  - Sol·licitud

  - El termini de presentació de sol·licituds per a les modalitats A i C és es dia 9 d'abril de 2014.

  - El termini de presentació de sol·licituds per a la modalitat B és el dia 24 d'abril de 2014.

  - Correció d'errades:  S'ajorna el termini de presentació de sol·licituds en totes les modalitats fins al dia 30 d'abril de 2014.

  - Publicació de la Resolució de concessió (Data de Publicació: 21/05/2014)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE BENEFICIARIS DE PROGRAMES DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL (Annex 2).

 

  - Sol·licitud

  - Memòria sol·licitud (annex 2.1)

  - Model certificació estada (annex 2.2)

  - Memòria final (annex 2.3)

  - Publicació del llistat provisional de sol·licituds admeses (Data de publicació: 12/02/2014).

  -  Publicació de la Resolució de concessió  (Data de publicació: 26/02/2014).

 


 

AJUDES PER A ESTADES CURTES EN ALTRES UNIVERSITATS I CENTRES D'INVESTIGACIÓ (Annex 3).

 

  - Sol·licitud

  - Publicació del llistat provisional de sol·licituds admeses, pendents de subsanament i denegades (Data de publicació: 12/02/2014).

  - Publicació de la Resolució de concessió i denegació de les ajudes (Data de publicació: 26/02/2014).

 


 

AJUDES PER A ESTADES TEMPORALS D'INVESTIGADORS CONVIDATS, en el marc del Subprograma "Atracció de Talent" de VLC-CAMPUS (Annex 4).

 

  - Sol·licitud

  - Model fitxa

  - Publicació del llistat provisional de sol·licituds admeses, pendents de subsanament i denegades (Data de publicació: 12/02/2014).

  - Publicació de la Resolució de concessió i denegació de les ajudes (Data de publicació: 26/02/2014).

 


 

AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ EN GRANS INICIATIVES DE LA UE I L'ELABORACIÓ DE PROJECTES  D'INVESTIGACIÓ EUROPEUS (Annex 5).

 

  - Sol·licitud

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 18 de gener de 2015, tret de l'annex 5, el termini del qual estarà obert durant tot l'any 2014.