Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La convocatòria de borses de viatge per a activitats de voluntariat en projectes de cooperació al desenvolupament per a estudiants de la Universitat de València té com a objectiu facilitar la participació de l'estudiantat en activitats de cooperació. Aquestes activitats han d’estar realitzades dins de projectes de cooperació promoguts per una ONGD o entitat de cooperació, i desenvolupats en països estructuralment empobrits (inclosos en els plans directors de cooperació vigents) o en altres països amb què la Universitat de València tradicionalment manté una relació de cooperació. Per a això, es concedeixen ajudes econòmiques destinades a cobrir les despeses de desplaçament i allotjament derivades de la participació en aquestes activitats.

 

Convocatòria 2021-2022

 

Si en el curs 2021-2022 has participat o participaràs com a voluntari o voluntària amb una ONGD o entitat de cooperació en activitats de cooperació, solidaritat i educació per al desenvolupament, pots sol·licitar aquestes ajudes que convoca la Universitat de València i que gestiona el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi).

Persones destinatàries

Estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València en el curs 2021-2022, en títols oficials de grau i de màster. En el cas dels màsters oficials interuniversitaris, per a accedir a aquestes ajudes cal haver formalitzat la matrícula i haver pagat les taxes corresponents a la Universitat de València.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 24 de juny al 10 d’octubre de 2022.

Dotació econòmica

La quantia màxima que es pot rebre en concepte de borsa de viatge es calcula tenint en compte el lloc de destinació i cobreix només despeses de desplaçament i allotjament. 

Requisits

Per tal d'optar a aquestes borses de viatge, cal complir, entre d’altres, els requisits següents:

 • Estar matriculat d’un mínim de 42 crèdits, en el cas d’estudis de grau, o d’un mínim de 30 crèdits, en el cas dels màsters. Aquest mínim no serà exigible en cas de finalització d’estudis, matrícula a temps parcial o restriccions reglamentàries de matrícula.
 • Les activitats de voluntariat han de tenir una durada mínima de 21 dies.
 • Les activitats han de realitzar-se entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.
 • La participació de les persones beneficiàries en els projectes de cooperació ha de tenir un caràcter voluntari, sense cap remuneració econòmica per l’organització. 
 • Les organitzacions amb què es realitzen les activitats han d'estar inscrites en el Registre d'ONGD de l'AECID o en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional per al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

                                          
Fases del procediment i documentació

​1. Publicció de les bases

2. Sol·licitud de l'ajuda

 • Accés al formulari de sol·licitud en la Seu Electrònica UV. 
 • Projecte de l’ONGD o entitat de cooperació on s’ha desenvolupat l’acció de voluntariat.
 • Certificat d’assistència a l'activitat expedit per l’entitat organitzadora, amb l'especificació de les dates d'inici i de finalització de l'estada i les tasques realitzades (model de certificat).
 • Memòria de l’activitat elaborada per la persona sol·licitant en què ha d'indicar les tasques realitzades i les accions en què ha participat, així com una valoració de l'experiència i de l'activitat (model de memòria).
 • Factures, tiquets o bitllets de les despeses de desplaçament i allotjament.
 • En el cas de l’estudiantat de màster oficial que no cursara en la Universitat de València la titulació que li donà l’accés, cal aportar l’expedient acadèmic personal dels estudis pels quals va accedir al màster, amb especificació de la nota mitjana sobre 10.
 • Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i d'accidents que corresponga al període de realització de l'activitat (punt 2.3.2 de les bases) i constància documental que la persona sol·licitant hi ha estat inclosa per la cobertura d’aquesta.
 • Justificació documental de la inscripció en el Registre d'ONGD de l'AECID o en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional per al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana de l'ONGD amb què es realitza l’activitat.

3. Concessió

 • Resolució d'adjudicació [tauler oficial de la UV: pendent de publicació].


Hi tens dubtes?

Recomanem llegir  les bases de la resolució de la convocatòria publicades al tauler oficial UV. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta, pots escriure’ns a voluntariat@uv.es