Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

És l’òrgan màxim de govern del centre. Els representants dels estudiants i estudiantes sumen el 30% del total dels membres que la formen i el personal investigador en formació, el 3 %. Acompleix, entre altres, les funcions següents: elegir i revocar el degà o degana o el director o directora, proposar la implantació de noves titulacions, proposar la creació de títols i diplomes propis de la Universitat, aprovar el reglament de règim intern i resoldre els conflictes que hi puga haver.

En aquest fullet informatiu [PDF], trobareu resumides les funcions de la Junta de Centre, les competències que té, com funciona, amb quina periodicitat es reuneix, com es prenen els acords, i totes aquelles qüestions bàsiques que han de conèixer els seus components.