BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

Els fons de patrimoni bibliogràfic històric, la pèrdua o deterioració dels quals siga irreparable, hauran de ser consultats sota vigilància singular.

La petició d'obres es realitzarà sempre mitjançant paperetes en les quals consten les dades completes de l'usuari, així com les de l'obra sol·licitada. Juntament amb la papereta de sol·licitud l'usuari presentarà el seu DNI, passaport o carnet que l'identifique i permeta comprovar que les dades de la seua sol·licitud són correctes. La Biblioteca durà un registre d'usuaris en el qual constaran les seues dades completes.
 
Cap investigador podrà exigir que se li faciliten més de dos documents originals simultàniament. La consulta d'un nombre major, en el cas que la investigació ho requerisca, s'haurà de sol·licitar i l'autoritzarà expressament la Direcció de la Biblioteca.
 
La utilització de determinats fons podrà quedar restringida i ser substituïda per les seues reproduccions per motius de conservació. La consulta dels originals, en els casos que siga estrictament necessari, haurà de ser sol·licitada per l'usuari exposant les raons que la justifiquen, i autoritzada expressament per la Direcció de la Biblioteca.
 
Durant la consulta del fons antic els usuaris podran utilitzar únicament llapis negre per a les seues notes. És absolutament prohibit l'ús de bolígraf, ploma o retolador. La Biblioteca prestarà un llapis adequat als investigadors que no en tinguen.
 
No es permet col·locar papers ni cap altra cosa sobre les obres que es consulten, ni escriure, calcar, subratllar, etc. sobre els fulls o les cobertes.
 
No es permet l'entrada ni la utilització a la sala de cap aparell de reproducció, escàner, màquina de fotos, etc. La Direcció de la Biblioteca haurà d'autoritzar-ne la utilització en casos excepcionals.
 
Sí es permet la utilització d'ordinadors portàtils.