University of Valencia logo Logo Research and Tech Transfer Logo del portal

Resolució definitiva Finançament de despeses de manteniment o substitució d'equipament científic 2022

  • November 29th, 2022
Resolució definitiva Finançament de despeses de manteniment o substitució d'equipament científic 2022
Resolució definitiva Finançament de despeses de manteniment o substitució d'equipament científic 2022

Resolució del Vicerectorat d'Investigació, per la qual es publica la relació definitiva de les sol·licituds concedides i denegades del procediment d’assignació pressupostària per al finançament de despeses de manteniment o substitució d’equipament científic de la Universitat de València.

NOTA: Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats corresponents, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la data de notificació d’aquesta resolució.

 

Links: