University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Totes les titulacions de llicenciatura adscrites a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació ofereixen la possibilitat de fer pràctiques en empresa amb caràcter optatiu.

Les pràctiques s’organitzen mitjançant convenis que signa l’ADEIT (Fundació Universitat – Empresa de la Universitat de València). També es poden estudiar propostes fetes per els estudiants (autopracticum).