University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Sol·licitud

Documentació

 • Inici del procedimient: el procés de convalidació s’inicia a petició de l’alumne o alumna.
 • Termini: durant el periode de matrícula.
 • Documentació necessària:
  • Certificat acadèmico oficial
  • Fotocòpia del pla d’estudis segellat pel centre d’origen (en caso d’estudis cursats en altres universitats)
  • Fotocòpia dels programes o guies docents de les assignatures cursades, segellats pel departament o centre d’origen
 • Per a la convalidació d’estudis cursats en l’estranger és necessari presentar una traducció jurada de tota la documentació, legalitzada per via diplomàtica (d'acord amb el Conveni de la Haia, si escau).

Antecedents

 • Antecendents