Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia Logo del portal

Estudiant xilena defensa reeixidament la seua TFM sobre protecció de dades a Xile

Erika Constanza Vozmediano Pérez

El dret a la protecció de les dades personals a Xile s'ha caracteritzat per una regulació tardana i no concorde a les exigències actuals i modernes. La seua normativa macro data de l'any 1999, mitjançant Llei N° 19.628 sobre Protecció de la Vida Privada, denominació que, per descomptat, marca un precedent en l'època, que ens dona indicis respecte a la forma en què aquest dret va ser abordat en el seu moment. En efecte, des del seu origen, és una llei que conté deficiències i insuficiències que no han permés establir un vertader marc normatiu en la matèria, ni un sistema de compliment efectiu.

21 de de setembre de 2022

Títol: “La protecció de les dades personals a Xile: estructuració autònoma, actualitat i futur”

Autora: Erika Constanza Vozmediano Pérez

Dins d'aquest context, l'estudi i anàlisi de l'evolució del dret a la protecció de les dades personals al país es torna de rellevant interés, atés que el desenvolupament de les tecnologies i comunicacions en un entorn globalitzat, compliquen cada vegada més la seua modernització i la posada a to amb l'avanç i les exigències del dret comparat, en particular, l'europeu.

En aquest sentit, la investigació es divideix en 3 grans capítols que permeten albirar l'escenari general del dret a la protecció de dades personals, la seua inclusió normativa en l'àmbit nacional i la seua projecció futura a la llum del sistema europeu.

El primer capítol ens centra en torn al dret en si, explicitant els seus antecedents històrics i normatius, la seua relació amb el dret a la vida privada i l'abast de la seua estructuració legal autònoma com a dret constitucionalment reconegut. Així mateix, es reparen en conceptes claus en la matèria i l'ancoratge del dret en la noció de dada personal.

En el capítol segon, s'aborda la realitat jurídica del dret a la protecció de dades personals a Xile, analitzant críticament la citada Llei N° 19.628. Finalment, s'estudia un punt crucial, considerat una fita per a la legislació nacional, com ho és la reforma constitucional de l'any 2018, que va consagrar com a dret fonamental el dret a la protecció de dades personals, endinsant-nos en la seua delimitació, sentit i abast respecte al dret a la vida privada.

En l'últim i tercer capítol, es realitza una anàlisi comparada i futur de la temàtica nacional a la llum del sistema europeu, constituït com a model, representat pel Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD). En específic, s'estudien les particularitats més determinants d'aquest cos legal en relació al projecte de llei, d'actual tramitació en el Congrés Nacional de Xile, pel qual es pretén la modernització del sistema (Butlletins Núm. 11.092-07 i 11.144-07, refosos), aportant suggeriments sobre el règim vigent i les innovacions del projecte, a l'efecte d'anar delineant la futura realitat jurídica nacional en la matèria.

Com a conclusions, el dret a la protecció de les dades personals naix de la seua innegable relació i projecció inicial respecte al dret a la vida privada, del qual finalment aconsegueix aconseguir la seua estructuració autònoma. Donada la seua naturalesa dinàmica i fluctuant d'acord amb les circumstàncies específiques pel desenvolupament de les tecnologies i les noves formes de comunicació, el seu contingut i abast es determinarà pel nivell d'adaptació i flexibilitat de la legislació on es desembolique.

En el cas xilé, efectivament es ratifica la necessitat de modernitzar la matèria, tot i que hem avançat enormement des del pla constitucional, les omissions i insuficiències en l'àrea són de tal magnitud que definitivament ens hem quedat fora d'aconseguir un nivell adequat de protecció. En tal sentit, el projecte de llei en tramitació va per bon camí, implementant dràstics i estructurals canvis en el sistema de manera coherent amb el RGPD.

En definitiva, el nou model de protecció de dades personals i el sistema de compliment que imposa, involucra una restauració total de l'escenari, la qual cosa és del tot positiu per a aconseguir un estàndard adequat protecció, però certament complex i exigent per als seus destinataris, ja que comporta la implantació, establiment i instauració de polítiques i mesures estrictes en la matèria, que obliguen a executar unes certes conductes del tipus proactiu per a donar compliment a la llei.

Etiquetes