Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia Logo del portal

Blog

 • María Emilia Flores Verdugo

  Estudiante ecuatoriana presenta TFM sobre la situación de las demandas colectivas en su país

  7 de d’octubre de 2022

  Los diferentes mecanismos de protección de los consumidores en Ecuador, buscan brindar vías legales para reclamar sus derechos cuando éstos se vean menoscabados por los productos que adquieren o consumen en su día a día. Durante los últimos años, nuestro país ha experimentado acontecimientos caóticos que han cambiado repentinamente el panorama que gira en torno a nuestros consumidores y usuarios.

 • Alejandra Naranjo Regino

  Alumna colombiana presenta en el seu TFM els Programes de Desenvolupament amb Enfocament Territorial (PDET) per a la consolidació de la pau

  26 de de setembre de 2022

  L'Estat Colombià té com haver de promoure el dret d'accés progressiu a la propietat de la terra, especialment per als llauradors, les comunitats ètniques i les dones rurals en els termes de l'article 64 de la Constitució Política de 1991, per a això és fonamental que siguen superades les lluites històriques, polítiques, agràries, socials, culturals i ambientals que han sorgit entorn de la tinença de la terra i propiciat amb això l'aparició d'un conflicte armat que s'ha prolongat per més de 70 anys, situació que podria canviar amb la implementació de l'Acord Final per a la Terminació del Conflicte i la Construcció d'una Pau Estable i Duradora signat l'any 2016 entre el Govern Nacional i les extintes Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia-Exèrcit del Poble (FARC-EP), que constitueix una de les majors apostes per a aconseguir posar fi a dècades de violència armada i donar solució a les qüestions relatives a la propietat de la terra present al país.

 • Alexander Nicolás Aracena Aguilera

  Estudiant xilé defensa el seu TFM els problemes que troben les empreses a Xile per al seu desenvolupament

  22 de de setembre de 2022

  Les polítiques mundials per a impulsar el desenvolupament de les Empreses de Menor Grandària (micro, petites i mitjanes empreses) s'han enfocat en aspectes econòmics o merament pràctics – principalment– de facilitació de la formalització i constitució d'empreses i societats; sense deixar espai a la reflexió o discussió jurídica sobre les formes d'organització empresarial i els seus problemes per al desenvolupament d'aquestes formes d'emprenedoria.

  L'estat de Xile no ha sigut alié a aquestes polítiques pròpies de la globalització, i les modificacions que ha introduït en matèria d'Empreses de Menor Grandària han respost a factors tecnicoeconòmics més no jurídics; deixant en l'oblit aquelles grans reformes que clama la huitcentista regulació societària.

 • Erika Constanza Vozmediano Pérez

  Estudiant xilena defensa reeixidament la seua TFM sobre protecció de dades a Xile

  21 de de setembre de 2022

  El dret a la protecció de les dades personals a Xile s'ha caracteritzat per una regulació tardana i no concorde a les exigències actuals i modernes. La seua normativa macro data de l'any 1999, mitjançant Llei N° 19.628 sobre Protecció de la Vida Privada, denominació que, per descomptat, marca un precedent en l'època, que ens dona indicis respecte a la forma en què aquest dret va ser abordat en el seu moment. En efecte, des del seu origen, és una llei que conté deficiències i insuficiències que no han permés establir un vertader marc normatiu en la matèria, ni un sistema de compliment efectiu.

 • María Cristina Chiabra Valera

  Estudiant peruana defensa la seua TFM sobre la constitucionalitat de cartilla de vacunació al Perú

  16 de de setembre de 2022

  El tema que es desenvolupa és de total actualitat i presenta un repte conceptual i interpretatiu.

 • Celmi Johanna Guerra Bastidas

  Estudiant colombiana defensa el seu TFM sobre prevenció de la rentada d'actius i el finançament del terrorisme en transaccions amb actius virtuals

  15 de de setembre de 2022

  Durant molts anys, els delictes de rentada d'actius i finançament del terrorisme han sigut objecte d'anàlisi i actualització considerant la creació permanent de diversos esquemes per a legalitzar els diners obtinguts de manera il·lícita o per a finançar grups il·legals amb diners d'origen lícit o il·lícit. L'anterior, amb la finalitat de reduir l'impacte en els diferents països des de la perspectiva econòmica, política i social. En el cas de l'impacte sobre les empreses, aquest és major, ja que elles generen ocupació i juguen un important paper l'evolució econòmica dels països, la qual cosa és un repte considerant les transaccions actuals amb actius digitals donades la tecnologia en la qual es fonamenten.

 • Carlos Eduardo Castiblanco

  Alumne colombià defensa el seu TFM sobre la Justícia i Govern Electrònic a Colòmbia

  13 de de setembre de 2022

  La present investigació té com a eix fonamental la implementació que ha tingut la intel·ligència artificial, en la justícia i entitats públiques de Colòmbia, amb la finalitat d'identificar els avanços que s'han generat i que va impulsar el Coronavirus (d'ara en avant COVID–19), ja que si bé és cert que el tema de la intel·ligència artificial, és un assumpte que s'ha desenvolupat en la seua teoria de forma àmplia i d'igual manera mitjançant aplicatius que faciliten cada vegada més la vida, també es fa necessari manifestar que existeixen unes certes bretxes governamentals, socials, i econòmiques, les quals, no han permés que la intel·ligència artificial emergisca de manera fàcil, com ho denota la teoria, i més en escenaris del públic, els quals de per si mateix, estan subjectes a decisions polític administratives manipulades, les quals si no tenen pressió social, molt probablement es quedarien estancades durant un temps prudencial.

 • Rocío Parraga Barreneche

  Estudiant de Colòmbia defensa el seu TFM sobre la violència de gènere econòmica i patrimonial

  27 de de juliol de 2022

  La violència gènere, se centra en l'actuació o conducta que desplega l'agressor, en especificació al gènere, és a dir per fet de la seua característica de dona sobre la qual exerceix subjecció que cause mort, mal o sofriment de manera física, sexual o psicològica, materialitzant-se tant en l'àmbit privat, entés com la família nuclear o el públic fora d'aquest entorn, que per a especificació del present escrit es va enfocar en l'àrea laboral.

 • Antonella Di Laudo

  Estudiant argentina defensa el seu TFM sobre les criptomonedes i la regulació al seu país

  19 de de juliol de 2022

  En aquesta època de quarta Revolució Industrial la Societat de la Informació s'ha valgut de les Tics per a crear un sistema monetari paral·lel a l'estatal amb les seues pròpies regles.

 • Julio Esplugues García

  L'alumne espanyol Julio Esplugues defensa el seu TFM

  9 de de juliol de 2022

  Davant un incompliment contractual, el contractant no incomplidor disposa a Espanya de diversos remeis enfront de l'incompliment de diversa naturalesa: satisfactiva, sinal·lagmàtica o indemnitzatòria. En alguns casos, pot combinar aquests remeis entre si, de manera que pot exigir el compliment forçós del contracte al costat d'una indemnització de danys o resoldre el contracte i sol·licitar una reparació del mal. Per això, la indemnització de danys apareix com un dels principals remeis enfront de l'incompliment.