University of Valencia logo Logo Information Service Logo del portal

Les ajudes per a l’adquisició d’equipament informàtic, impulsades des del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, són ajudes directes a l’estudiantat per a l’adquisició permanent d’ordinadors i tauletes, al marge del sistema de préstec de les biblioteques. Es pretén, així, contribuir a reduir la bretxa digital entre el nostre estudiantat i garantir la igualtat d’oportunitats.

Aquestes ajudes van destinades a l’estudiantat de grau de la Universitat de València en situació de vulnerabilitat econòmica.

 

Persones destinatàries

Estudiantat matriculat en estudis oficials de grau en centres propis de la Universitat de València en el curs 2021-2022.

Període de sol·licitud

El termini de presentació de la sol·licitud comença a partir de l’endemà de la publicació en el DOGV de l’extracte d’aquesta convocatòria i finalitza el 21 d’octubre de 2021.

Dotació econòmica

El pressupost total autoritzat per a aquesta convocatòria ascendeix a 40.000 euros, que seran adjudicats i distribuïts segons els criteris establerts en la convocatòria, i tindran un import màxim de 500 euros.

Les ajudes consisteixen en:

a) 20 ajudes destinades a persones que en el curs 2021-2022 es matriculen en primer curs d’estudis de grau per primera vegada en centres propis de la Universitat de València.

b) 60 ajudes destinades a persones que en el curs 2021-2022 es matriculen en un curs diferent de primer per primera vegada en estudis oficials de grau en centres propis de la Universitat de València.

Requisits

Per tal d’obtenir aquestes ajudes cal complir, entre altres, els requisits següents:

  • Estar matriculat d’un mínim de 60 crèdits en el curs 2021-2022. En el cas de persones amb autorització de matrícula parcial, caldrà estar matriculada d’un mínim de 36 crèdits.
  • Haver estat matriculat d’un mínim de 60 crèdits en el curs 2020-2021, o de 36 crèdits en el cas de matrícula parcial autoritzada. Aquest requisit no serà exigible a l’estudiantat matriculat de primer per primera vegada en el curs 2021-2022.
  • Que l’adquisició de l’equipament s’haja produït entre l’1 de febrer de 2021 i la data de finalització del termini de presentació sol·licituds.

Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases

2. Sol·licitud de l’ajuda

La presentació de la sol·licitud de l’ajuda implica l’autorització a la Universitat de València per a efectuar les comprovacions que considere oportunes mitjançant l’Agència Tributària, així com aquelles altres informacions acreditatives de les situacions personals al·legades i que estiguen en poder d’alguna administració pública.

  • Documentació que cal aportar juntament amb la sol·licitud:

a) Documents justificatius, factures o tiquets, de les despeses objecte de l'ajuda, en què s’especifique de manera clara el concepte, i que estiguen a nom de l’estudiantat o de qualsevol membre de la unitat familiar.

b) Per a les persones que es matriculen per primera vegada de primer curs en 2021-2022, documentació justificativa de les circumstàncies econòmiques de la unitat familiar, tal  com s’explica en la base 6.2.c) de la convocatòria.

3. Concessió i pagament de les ajudes

 

Tens dubtes?

Recomanem llegir totes les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta, pots escriure'ns a ajudestic@uv.es.