Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Sol·licitud inicial

Per a regularitzar la seva estada legalment a Espanya, els estudiants d'intercanvi deuen sol·licitar la targeta d'estudiant a Espanya o en altre país Schengen. La sol·licitud ha de realitzar-se durant el primer mes d'estada a Espanya i abans de la caducitat del visat d'entrada.

El govern espanyol a banda del permís d'estada li assigna a l'estudiant un Numero d'Identificació d'Estranger (NIE).

Comissaria de Policia de Patraix

C/ Els Gremis, nº 6

46014 València

Si desitgen realitzar els tràmits per mitjà de la Universitat de València, han d'acudir a les oficines de Relacions Internacionals amb la documentació necessària, de 9 a 14 h. tenint en compte que no s'admetrà a tràmit cap expedient amb el visat vençut.

Documentació

La documentació a lliurar és:

 • Sol·licitud model oficial (original i còpia)
 • Passaport o document vàlid per a l'entrada a Espanya, en vigor, o si escau cèdula d'inscripció en vigor. Segell d'entrada a Espanya o en defecte d'això presentar bitllets de viatge (original i còpia)
 • Visat concedit específicament per estudis, per a un període de 90 dies (original i còpia)
 • Certificat de matrícula com estudiant o estudianta en centres oficials o reconeguts, amb indicació d'horari i durada del curs. No inferior a 3 mesos (original)
 • Per a estudiants menors de 18 anys, autorització dels pares o tutors per al desplaçament a Espanya per a realitzar els estudis, en la qual conste el centre i el període d'estada previst (original)

Renovació

L'oficina de Relacions Internacional de la Universitat de València, després de la reforma de la Llei Orgànica 4/2000 sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya, està autoritzada per a tramitar els expedients de renovació d'estada per estudis amb la Delegació de Govern de València. Si desitgen realitzar els tràmits per mitjà de la nostra oficina, han de vindre a les nostres oficines, obertes de 9 a 14 h.

Documentació

 • Sol·licitud Model Oficial Ex00 (Original i 2 còpies)
 • Exemplar per a l'Administració del rebut pagat de la Taxa 052 (per a la pròrroga d'autorització d'estada per estudis, seleccionar el punt 1.3). Més informació sobre la Taxa 052
 • Passaport o document vàlid en vigor per a l'entrada a Espanya, o si escau cèdula d'inscripció en vigor (original i còpia)
 • Certificat de matrícula com estudiant en centres oficials o reconeguts, amb indicació de l'horari i durada del curs, sent aquesta no inferior a 3 mesos. (Original)
 • Acreditació de mitjans econòmics necessaris per a estudis, estada i retorn al seu país, i si correspon, dels seus familiars. Això es podrà realitzar mitjançant:
  1. Certificat bancari acreditant quantitat, procedència i perioricidad dels seus ingressos (Original)
  2. Certificat de beca o justificant d'altres mitjans econòmics que posseeixi (Original i còpia)
 • Tenir garantida l'assistència sanitària per al temps que durin els estudis mitjançant assegurança pública o una assegurança privada de malaltia concertat amb una Entitat asseguradora autoritzada per a operar a Espanya. (Original i còpia de la pòlissa, així com de l'últim rebut pagat).
 • Per a estudiants menors de 18 anys, autorització dels pares o tutors per al desplaçament a Espanya per a realitzar els estudis, en la qual consti el centre i el període d'estada previst (Original)
 • Certificat del centre en el qual s'acrediti l'aprofitament dels estudis portats a terme en el període anterior.
 • Targeta que pretenguin renovar (Original i còpia)
 • Certificat d'empadronament (en cas de canvi de domicili) .
 • Ja NO serà necessari tenir contractat un segur de repatriació.
 • Llei d'estrangeria