Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Si s'accedeix amb estudis iniciats en altra universitat o titulació

Caldrà documentació acreditativa d'aquest tipus d'accés:

  • Resguard de l'abonament de la taxa de trasllat d'expedient (només si és de fora de la Universitat de València)
  • Programes de les assignatures cursades, segellats pel centre de procedència.

Documentació acreditativa del dret a l'exempció de taxes de matrícula:

  • Sol·licitants de beca: formulari de sol·licitud degudament emplenat.
  • Membres de família nombrosa: títol en vigor.
  • Víctimes de terrorisme: acreditació de la condició.
  • Persones amb discapacitat: acreditació de la condició

Per a posteriors matrícules

Només cal presentar documentació en la matrícula en secretaria si demanes beca o si ha canviat alguna de les situacions esmentades abans que donen dret a exempció de taxes.

Sol·licitud de devolució de taxes

Per a sol·licitar la devolució de preus públics segons el Decret de Taxes de la Generalitat Valenciana en el cas que procedeixi:

Sol·licitud