Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

La matrícula, procediment que cal formalitzar per a poder cursar els estudis, és ferma quan se n’efectua el pagament o s'acredita l’existència de causa d’exempció (beca, discapacitat, etc.). Cada centre estableix el calendari de matriculació propi, dins del termini fixat, per a cada curs acadèmic, pel vicerector o vicerectora competent.

Ordenació

L'accés a la matrícula s'ordenarà segons el rendiment acadèmic. Aquest rendiment serà el resultat de la suma ponderada de tres elements:

 1. El nombre de crèdits que resten per a obtenir la titulació: 25% de pes en la ponderació
 2. La nota mitjana de l'expedient: 25% de pes en la ponderació
 3. La proporció de crèdits aprovats respecte dels matriculats en el darrer curs: 50% de pes en la ponderació


El valor d'ordenació es calcularà amb les dades que consten a l'expedient 15 dies després de la finalització del període d'exàmens de juny-juliol.

Límits de la matrícula

Dins de l'únic termini de matrícula que existeix, poden diferenciar-se dos moments:

Fase ordinària: el número de crèdits màxim en la matrícula no pot excedir un 20% més dels corresponents al curs.
A més, cal fer la matrícula de totes les troncals i obligatòries suspeses de cursos anteriors, sense que el seu valor en crèdits s'incloga en la suma anterior.

Fase extraordinària: possible augment del màxim anterior amb l'ampliació de matrícula a grups no completats en la fase anterior.
El centres podran establir, mitjançant un acord de Junta de Centre, límits més restrictius en el període ordinari que hauran d'estar justificats per raó d'excés de la demanda.

Subgrups de pràctiques

L'estudiant/a elegeix matricular-se d'un grup teòric i, tot seguit, se li assigna automàticament el subgrup de pràctiques, que haurà de considerar dos aspectes:

 • La compatibilitat horària
 • L'opció lingüística

El centre pot obrir un termini de canvi de grup i/o subgrup.

Modificació i anul·lació de matrícula

Modificació

Dins els terminis fixats a aquest efecte per cada centre, els estudiants i les estudiantes poden sol·licitar al degà o la degana o al director o la directora del centre la modificació de la matrícula. Aquesta modificació és reservada als supòsits següents, acreditats degudament:

 •  Assignatures ja aprovades o reconegudes
 •  Acabament d’estudis
 • Completar crèdits per a beques
 • Qualsevol altre que considere el centre

Anul·lació

L'anul·lació de la matrícula només serà procedent en cas de:

 1. Falta de pagament de les taxes de matrícula.
 2. Incompliment voluntari per part de l’estudiant de l’obligatorietat de matrícula de totes les assignatures troncals i obligatòries de cursos inferiors que no tinga superades.
 3. Força major, que faça impossible la continuació dels estudis en el curs acadèmic. Es consideren causes de força major les següents, que han de tenir prou entitat per justificar l’anul·lació:
 • Malaltia
 • Treball o causes d’índole professional
 • Pèrdua econòmica de la unitat familiar
 • Qualsevol altra causa equiparable a les anteriors

En el cas d'anul·lació per causes de força major, sol·licitada abans del 31 de desembre, podrà demanar-se també la devolució de les taxes.
L'anul·lació de la matrícula implicarà la revocació de les qualificacions que eventualment s'hagen inclòs, així como la no inclusió en les actes que encara no s’hagen creat.

Altres consideracions acadèmiques de la matrícula

No es poden cursar simultàniament en un mateix quadrimestre més de 6 assignatures troncals o obligatòries.

El pla d'estudis pot establir la necessitat d'haver aprovat un mínim de crèdits de primer cicle per a matricular-se d'alguna assignatura de segon cicle.

Quan una optativa deixa d'oferir-se, el centre haurà de mantenir dues convocatòries en cadascun dels dos cursos següents.

Els grups tenen marcada una capacitat mínima i màxima.

La grandària mitjana dels subgrups de pràctiques haurà de ser entre 40 i 50 estudiants.
Finalitzada la matrícula, el centre pot reagrupar grups i subgrups. Si el centre tanca un grup com a reajustament de la matrícula per manca d'estudiants, cal obrir un procediment extraordinari als afectats per tal que puguen readaptar-se a les noves condicions de la matrícula.

Normativa aplicable