Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Seran numèriques de 0 a 10 amb expressió d'un decimal, a les quals s'ha d'afegir la qualificació qualitativa corresponent en l'escala següent:

  • de 0 a 4,9: "suspens"
  • de 5 a 6,9: "aprovat"
  • de 7 a 8,9: "notable"
  • de 9 a 10: "excel·lent" o "excel·lent amb matrícula d'honor"

La menció d'excel·lent amb matrícula d'honor pot ser atorgada a alumnes que hagen obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. Es pot atorgar únicament una matrícula d'honor per cada vint alumnes dins de cada grup.

Les assignatures convalidades i les adaptades han de tenir l'equivalència en punts, corresponent a la qualificació obtinguda al centre de procedència, a la qual s'ha d'afegir la qualificació cualitativa.

En el cas de crèdits de lliure elecció obtinguts per activitats formatives, s'hi ha de fer constar, segons corresponga, la qualificació d'"apte" i no s'han de qualificar numèricament, excepte en els supòsits especials que preveu la normativa de lliure elecció de la Universitat de València.

Per a la mitjana de l'expedient acadèmic que estableix el punt 3 de l'article 5è del RD 1125/2003, el valor de les qualificacions per a la ponderació és el de la qualificació numèrica. A la Universitat de València, aquesta mitjana s'anomena "mitjana ponderada quantitativa" i, lògicament, ha d'estar en el rang de 5 a 10.

Per a la qualificació global del titulat que estableix el punt 4.5 de l'annex I del RD 1044/2003 (regulador del SET), el valor de la qualificació s'obté a partir de la taula d'equivalències següent: aprovat, 1 punt; notable, 2 punts; excel·lent, 3 punts; matrícula d'honor, 4 punts; convalidada, punts corresponents en funció de la qualificació obtinguda en els estudis cursats prèviament. A la Universitat de València, aquesta mitjana s'anomena "mitjana ponderada qualitativa", i ha d'estar en el rang d'1 a 4.

Normativa aplicable